หลักสูตรและรายวิชาช่างโลหะการ ระดับปวช. และระดับ ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ
จุดประสงค์
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลานามัย นำมาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโลหะการให้มีความเจริญก้าวหน้า
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ การประกอบธุรกิจ คอมพิวเตอร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการเพิ่มผลผลิต
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรมการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับ งานเครื่องมือกล งานเครื่องยนต์เบื้องต้น งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม
5.เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้โดยผ่านเกณฑ์ทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
6. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใช้หลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรคกับตนเองและครอบครัว
3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา
4. ดำเนินงานจัดการธุรกิจขนาดย่อม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององค์กร สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน
5. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

6. อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
11. เชื่อมแก๊สและตัดแก๊ส แผ่นเหล็กกล้า
12. แล่นประสาน แผ่นและท่อ เหล็กและโลหะผสม
13. เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน
14. เชื่อมทิกแผ่นอะลูมิเนียม
15. เชื่อมมิก แม็ก แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
16. เขียนแบบแผ่นคลี่งานโลหะแผ่น
17. ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะ
18. ประมาณราคางานผลิตภัณฑ์โลหะ
19. ตรวจสอบงานเชื่อมตามระบบมาตรฐาน

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ

และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หน่วยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 15 หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 22 หน่วยกิต
2.4 โครงการ 4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงรวม ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หน่วยกิต
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุ่มวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (3)

2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 (2)
2000-160X กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (3)
2000-152X กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 (2)
2000-152X กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 (2)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
2. หมวดวิชาชีพ 66 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3)
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2 (4)
สาขาวิชาโลหะการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 (4)
2100-1004 งานฝึกฝีมือ 3 (6)
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2 (4)
2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 2 (4)
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 (4)

สาขางานเชื่อมโลหะ

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1 2 (4)
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 2 (4)
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น 2 (4)
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1 6 (12)
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 3 (6)
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 3 (6)
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2 6 (12)
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3 3 (6)
2103-2109 งานเชื่อมโลหะ 4 3 (6)
2103-2110 กลศาสตร์เครื่องกล 3 (3)
2103-2111 งานท่อ 3 (6)
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2 (2)
2103-2113 งานสี 2 (4)
2103-2114 วัสดุช่างเชื่อม 2 (3)
2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)
2103-2116 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 2 (4)
2103-2117 งานพลาสติก 2 (3)
2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 (2)
2103-2119 งานเชื่อมท่อ 2 (4)
2103-2120 งานท่อภายในอาคาร 2 (4)
2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 (4)
2103-2122 งานระบบท่อระบายอากาศ 2 (4)
2103-2123 งานโครงสร้าง 2 (4)
2103-2124 งานเชื่อมซ่อมบำรุง 2 (4)

2103-2125 เทคนิคการผลิต 2 (3)
2103-4101 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 1 3 (*)
2103-4102 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 2 3 (*)
2103-4103 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 3 4 (*)
2103-4104 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 4 4 (*)
2103-4105 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 5 4 (*)
2103-4106 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 6 4 (*)
สำหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ วิเคราะห์จุด

ประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา กำหนดแผนการฝึกและการประเมินผล โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 40
ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.4 โครงการ 4 หน่วยกิตรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)2103–5001 โครงการ 4 (*)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ทุกประเภทวิชา
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)สาขาวิชาโลหะการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ให้มีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า200 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 - 2

2002-0007-12 (กิจกรรมอื่น ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด)

2103-2101 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1 2 (4)
2103-2102 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 2 (4)
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องต้น 2 (4)
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1 6 (12)
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 3 (6)
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 3 (6)
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2 6 (12)
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3 3 (6)
2103-2109 งานเชื่อมโลหะ 4 3 (6)
2103-2110 กลศาสตร์เครื่องกล 3 (3)
2103-2111 งานท่อ 3 (6)
2103-2112 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2 (2)
2103-2113 งานสี 2 (4)
2103-2114 วัสดุช่างเชื่อม 2 (3)
2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)
2103-2116 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 2 (4)
2103-2117 งานพลาสติก 2 (3)
2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 (2)
2103-2119 งานเชื่อมท่อ 2 (4)
2103-2120 งานท่อภายในอาคาร 2 (4)
2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 (4)
2103-2122 งานระบบท่อระบายอากาศ 2 (4)
2103-2123 งานโครงสร้าง 2 (4)
2103-2124 งานเชื่อมซ่อมบำรุง 2 (4)
2103-2125 เทคนิคการผลิต 2 (3)
2103-4101 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 1 3 (*)

2103-4102 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 2 3 (*)

2103-4103 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 3 4 (*)
2103-4104 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 4 4 (*)
2103-4105 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 5 4 (*)
2103-4106 ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 6 4 (*)

ระดับ ปวส.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

จุดประสงค์
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สามารถปฏิบัติงานระดับช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรหรือประกอบอาชีพส่วนตัว มีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นำไปใช้ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคโลหะให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการ และกระบวนการทำงานพื้นฐานของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาพัฒนางานอาชีพเทคนิคโลหะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเทคนิคโลหะ
4. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสร้างสรรค์หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส. 2546)
มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน

5.แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของช่างเทคนิค

 

6. อ่านแบบ เขียนแบบงานเทคนิคโลหะ
7. จำแนกวัสดุและเทคนิควิธีการเชื่อมตามกระบวนการทำงาน
8. ทดสอบวัสดุด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
9. อ่านแบบ เขียนแบบงานผลิตผลิตภัณฑ์
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทำงานผลิตผลิตภัณฑ์
11. วางแผนงานผลิตผลิตภัณฑ์
12. ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑ์
13. ตรวจสอบและทดสอบงานผลิตผลิตภัณฑ์
14. แก้ปัญหางานผลิตผลิตภัณฑ์
สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
9. อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้างอาคารและสะพาน
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทำงานโครงสร้างอาคารและสะพาน
11. วางแผนงานโครงสร้างอาคารและสะพาน
12. ควบคุมงานโครงสร้างอาคารและสะพาน
13. ตรวจสอบและทดสอบงานโครงสร้างอาคารและสะพาน
14. แก้ปัญหางานโครงสร้างอาคารและสะพาน

โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอตุ สาหกรรม สาขาวิชาเทคนคิ โลหะ ตอ้ งศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่า ง ๆ และเข้าร่วมกจิ กรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หน่วยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15 หน่วยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23 หน่วยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไม่น้อยกว่า 16หน่วยกิต )
2.4 โครงการ ( 4 หน่วยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมงรวม ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 (4)

3100-0004 วัสดุช่าง 2 (2)
3103-0001 เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 (4)
3103-0002 งานโลหะแผ่น 2 (4)
3103-0003 งานเชื่อมแก๊ส 2 (4)
3103-0004 งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (4)
3103-0005 งานผลิตภัณฑ์โลหะ 2 (4)รวม 19 (35)

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13 หน่วยกิต )
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 (2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต )
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 (4)
3000-1522 คณติ ศาสตร์ 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)
2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชา ลำดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุ่มบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และกลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3000-020X กลุ่มละ 1 รายวิชา
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 (4)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)

3000-010X กลุ่มบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 (4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 23 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาลำดับ 1-9 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหน่วยกิตที่กำหนด
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3)
3103-2001 เทคโนโลยีการเชื่อม 1 2 (4)
3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ 2 (4)
3103-2003 มาตรฐานงานเชื่อม 2 (2)
3103-2004 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 2 (2)
3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม 2 (2)
3103-2006 การวางแผนงานเชื่อม 2 (2)
3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 (4)
3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม 3 (4)
3103-2009 การตรวจสอบงานเชื่อม 3 (4)
3103-2010 การทดสอบวัสดุงานเชื่อม 3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชาชีพ ให้เลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)
3100-0116 การขนถ่ายวัสดุ 2 (2)
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3)
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3)
3103-2101 เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม 2 (4)
3103-2102 การขึ้นรูปโลหะ 2 (3)
3103-2103 งานผลิต 3 (5)
3103-2104 การตกแต่งผิวสำเร็จ 2 (4)
3103-2105 การติดตั้งและการบำรุงรักษา 2 (2)
3103-2106 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (4)
3103-2107 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ 3 (5)

3103-2108 ประดิษฐกรรมพิเศษเชื่อมอุตสาหกรรม 3 (*)
3103-2109 วิทยาการก้าวหน้างานเชื่อมอุตสาหกรรม 3 (*)
3103-2110 อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อม 2 (4)
3103-4101 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 1 4 (*)
3103-4102 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 2 4 (*)
3103-4103 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 3 4 (*)
3103-4104 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4 4 (*)


2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

3103-2201 เทคโนโลยีการเชื่อม 2 3 (6)
3103-2202 เทคโนโลยีการเชื่อม 3 3 (6)
3103-2203 การคำนวณในงานเชื่อม 2 (2)
3103-2204 การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์ 3 (5)
3103-2205 การตรวจสอบด้วยรังสี 3 (5)
3103-2206 โลหะวิทยา 2 3 (3)
3103-2207 โลหะวิทยา 3 3 (3)
3103-2208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน 2 (2)
3103-2209 ไฟฟ้าในงานเชื่อม 2 (2)
3103-2210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ 3 (*)
3103-2211 วิทยาการก้าวหน้าการเชื่อมโลหะ 3 (*)
3103-2212 งานเชื่อมซ่อมบำรุง 2 (4)
3103-2213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง 3 (4)
3103-4201 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 1 4 (*)
3103-4202 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 2 4 (*)
3103-4203 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 3 4 (*)
3103-4204 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 4 4 (*)


3. วิชาชีพสาขางานเทคนิคท่ออุตสาหกรรม
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

3103-2301 เขียนแบบงานท่อ 1 2 (4)
3103-2302 ระบบท่อในอาคาร 2 (2)

3103-2303 ระบบท่อในอุตสาหกรรม 3 (3)

3103-2304 งานติดตั้งท่ออุตสาหกรรม 2 (4)
3103-2305 ระบบการระบายอากาศ 2 (2)
3103-2306 ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 (2)
3103-2307 ประดิษฐกรรมพิเศษงานท่ออุตสาหกรรม 3 (*)
3103-2308 วิทยาการก้าวหน้างานท่ออุตสาหกรรม 3 (*)
3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 3 (3)
3103-4301 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 1 4 (*)
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3103-4302 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 2 4 (*)
3103-4303 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 3 4 (*)
3103-4304 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 4 4 (*)

 
แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ๒๐๕ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๘๕๒๐๒ โทรสาร ๐๓๘ ๔๘๕๒๐๕