กิจกรรมโฮมรูม

E-mail Print PDF

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.   เข้าพบนักเรียนนักศึกษาในคาบกิจกรรมโฮมรูม  (ตาม วัน เวลา ที่วิทยาลัยฯ กำหนด )   
2.    มอบสมุดบันทึกการเข้าเรียนรายวิชา แก่หัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบเช็คการเข้าเรียนรายวิชาทุกสัปดาห์  
3.   ครูที่ปรึกษาตรวจสอบการเข้าเรียนรายวิชา จากสมุดบันทึกการเข้าเรียนรายวิชา
4.   ตักเตือน และ แก้ไข นักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหา พร้อมบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
5.   หัวหน้าห้องส่งสมุดบันทึกการเข้าเรียนรายวิชา ที่งานครูที่ปรึกษา ( ห้องกิจกรรม ) หลังกิจกรรมโฮมรูมทุกครั้ง
6.   ให้นักเรียน/นักศึกษา ลงชื่อเข้ากิจกรรมโฮมรูมทุกครั้ง

 1.  
  •  รายงานผลการดำเนินงานการพบนักเรียน-นักศึกษา ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนว ทางแก้ไข ตามสายงานและผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
 2. แนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาและการจัดกิจกรรม
  ( คาบกิจกรรมโฮมรูม )

  สัปดาห์ที่

  เนื้อหาการให้คำปรึกษา

  สัปดาห์ที่ 1

  ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา แนะนำตัว แนะนำสถานที่  เลือกหัวหน้ากลุ่ม  มอบใบบันทึกเข้าเรียนรายวิชาแก่หัวหน้ากลุ่ม

  สัปดาห์ที่ 2

  การบันทึกความดี

  สัปดาห์ที่ 3

  การเก็บแฟ้มสะสมผลงาน ( Port Folio )

  สัปดาห์ที่ 4

  การรายงานผลการเรียน ( สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน )

  สัปดาห์ที่ 5

  การผ่อนผันค่าเล่าเรียน, การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา

  สัปดาห์ที่ 6

  แนะนำการติดต่อครูที่ปรึกษาด้วยระบบออนไลน์ ( RMS )

  สัปดาห์ที่ 7

  การขอรับทุน และการกู้ยืมเงินเรียนเพื่อการศึกษา

  สัปดาห์ที่ 8

  การสอบแก้ตัว 0, มส  การเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาลัยฯ

  สัปดาห์ที่ 9

  การเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาลัยฯ

  สัปดาห์ที่ 10

  ดูแลความประพฤติ  ระเบียบวินัยของนักเรียนนักศึกษา

  สัปดาห์ที่ 11

  ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงาน/สมุดบันทึกความดี

  สัปดาห์ที่ 12

  การรักษาสุขภาพ

  สัปดาห์ที่ 13

  ตรวจสมุดบันทึกความดี

  สัปดาห์ที่ 14

  ติดตามการเข้าชั้นเรียน การบันทึกความดี

  สัปดาห์ที่ 15

  การเข้าร่วมกิจกรรม

  สัปดาห์ที่ 16

  การแต่งกาย

  สัปดาห์ที่ 17

  การเตรียมตัวสอบ

  สัปดาห์ที่ 18

  เก็บรวบรวมสมุดบันทึกความดี

  สัปดาห์ที่ 19

  สรุปรายงานการดำเนินงานตามลำดับ

  กิจกรรมโฮมรูมที่น่าสนใจ

  http://203.114.109.20/Care/HandBook/homeroom2.html

   

                                         ลงชื่อการเข้าพบครูที่ปรึกษา

  ลำดับ
  ที่

  รายชื่อนักเรียนนักศึกษา

  สัปดาห์ที่

  หมายเหตุ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  บันทึกการพบและให้คำปรึกษานักเรียนนักศึกษา


  บันทึกการให้คำปรึกษา

  สัปดาห์ที่

  วัน/เดือน/ปี

  รายละเอียด

  จำนวน
  นร./นศ.

  รายชื่อผู้ไม่เข้าพบ

  รายชื่อนร./นศ.ที่มีปัญหา

  การแก้ไข

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            ***  รวมจำนวนครั้งที่พบนักเรียนนักศึกษา............ครั้ง

   

  บันทึกการติดต่อกับผู้ปกครอง


  วัน/เดือน/ปี

  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาชื่อ

  เรื่องที่ติดต่อผู้ปกครอง

  ลักษณะการติดต่อ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  หมายเหตุ  ลักษณะการติดต่อให้แจ้งว่า  มาพบด้วยตนเอง  ติดต่อทางโทรศัพท์  หรือทางจดหมาย E-mail  อื่นๆ

   

  ลำดับที่

  รหัสประจำตัว

  ชื่อ – นามสกุล

  ชื่อเล่น

  ชื่อบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
  ที่นร./นศ.อาศัยอยู่ด้วย

  เกี่ยวข้องในฐานะ

  เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง
  ที่นร./นศ.อาศัยอยู่ด้วย

  ชื่อ/ชั้น
  ของเพื่อนสนิท

  เบอร์โทรศัพท์
  ของเพื่อนสนิท

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
  ภาคเรียนที่........../..........................                                            วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ.................


  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา

  เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  จำนวน  1  เล่ม

                     ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา  ระดับชั้น...............กลุ่ม............แผนกวิชา..............................นักเรียน/นักศึกษาจำนวน......................คน  นั้น  ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่................/...................ดังนี้
  1.  ข้าพเจ้าพบนักเรียน/นักศึกษา  จำนวน..........................ครั้ง
  2.  เรื่องที่ให้คำปรึกษา
  2.1................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2.2................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2.3................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2.4................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2.5................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2.6อื่นๆ.........................................................................................................................................................................................................................................................................

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

                               ........................................................                                                                             ........................................................
  (.......................................................)                                                                                  (นางณัฐมน  ชมศาสตร์)
  ครูที่ปรึกษา                                                                                            หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

  ........................................................                                                                             ........................................................
  (นายวิชัย  หาญพลาชัย)                                                                              (นายไชยนันท์  แสงเมฆา)
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี                                                                              ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี