สมุดบันทึกความดี

E-mail Print PDF

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อมุ่งให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี คิดดี ทำดีช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักในการทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
3.  เพื่อสร้างนิสัยด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียนนักศึกษา
4.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในการกระทำความดีของตนและเกิดแรงจูงใจในการทำความดีต่อไป
5.  เพื่อแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท

คำแนะนำในการใช้สมุด

        สมุดบันทึกความดีเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยจดจำความดีของนักเรียน – นักศึกษาในแต่ละวัน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการทำความดีของนักเรียน ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า นักเรียนต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำความดีเห็นความดีหรือสุจริตธรรม นักเรียนต้องตั้งกฏเกณฑ์ ตั้งระเบียบให้แก่ตนเองและควบคุมประคับประคองเพื่อ ปฏิบัติแต่ความดี และรักษาความดีในแต่ละครั้งแล้วนำสมุดบันทึกความดีเล่มนี้ให้ผู้ปกครองลงชื่อ และนำสมุดเล่มนี้พบครูที่ปรึกษาในคาบกิจกรรมโฮมรูมเพื่อลงชื่ออีกครั้ง

แนวทางการบันทึกความดี
1.  บันทึกความดีต่อคุณพ่อคุณแม่
2.  บันทึกความดีต่อครู-อาจารย์
3.  บันทึกความดีต่อผู้อื่น (ญาติ พี่น้อง)
4.  บันทึกความดีต่อตัวเอง
5.  บันทึกความดีต่อสังคม

 

ปกสมุด

 

Last Updated on Wednesday, 27 June 2012 13:45