โครงงานวิทยาศาสตร์
      ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2554

    1. การศึกษาวิธีการใช้วัชพืชทดแทนไม้จากธรรมชาติ
        1. นายเชตะวัน บัวคลี่ ชฟ.3/6
        2. นายสุรพศ ศรีสนั่น ชฟ.3/6
        3. นายกิตติโชค นิดรกูล ชฟ.3/6


               
   2. ควบคุมหลอดไฟด้วย photocontrols
        1. นายอนุวัตร ปั่นจริต สชฟ.1/3
        2. นายศตวรรษ พรหมศิริ สชฟ.1/3              
   3. จักรยานปั๊มน้ำ
        1. นายธีรวัฒน์ พูลขำ ชย.1/1
        2. นายสุวันชัย ธงไชย ชย.1/1
        3. นายวัชรากร ตันสุริวงค์ ชย.1/1


           
   4. การทำดินน้ำมันอย่างง่าย
        1. นายอรรฐพล ลพนิกร ชย.1/1
        2. นายพีรณัฐ สังข์เอี่ยม ชย.1/1
        3. นายวิทยา วงษ์สว่าง ชย.1/1


           
   5. กังหันบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์
        1. นายศุภชัย บูรณธัญญ ชย.1/1
        2. นายธีรวัฒน์ หงษ์สายพิน ชย.1/1
        3. นายสุริยะ สลับสี ชย.1/1

           
   6. เครื่องกรองน้ำประจำบ้าน
        1. นายเบญจรงค์ สกุลสุริยะทร ชย.1/1
        2. นายรังสิทธิ์ แซ่โง้ว ชย.1/1
        3. นายอนุสรณ์ เจริญงามทรัพย ชย.1/1

           
   7. เทียนหอมไล่ยุง
        1. นายทวีศักดิ์ แดงสา ชก.2/4
        2. นายชยางกูร พรมมาศ ชก.2/4
        3. นายภานุวัฒน์ พรมมาศ ชก.2/4
        4. นายปิยพงษ์ ชาวดอน ชก.2/4

          
   8. เครื่องให้ระบบหยดน้ำ
        1. นายปภาวิน รุ่งสว่าง ชส.1/1
        2. นายสมควร มั่นเหมาะ ชส.1/1
        3. นายภานุวัฒน์ กินโนนกอก ชส.1/1

           
   9. ชุดสาธิตถังเก็บน้ำมันเครื่องเก่า
        1. นายวีรยุทธ สุขสวัสดิ์ สชย.1/3

   
          
   10. เครื่องเช็คหัวฉีดคอมมอนเรล
        1. นายกรกฎ ใจดี สชข.1/1
        2. นายอนันตชัย แสนยากรณ์ สชข.1/1
       
           
    11. อ่างล้างจานบำบัดน้ำเสีย
        1. นายดวงดี บริบุรณ์มุกข์ สชข.1/1
        2. นายยุทธชัย ทองบัณฑิต สชข.1/1

              
   12. รูปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง
        1. นายอุทัย วังสรรค์ สชข.1/1


     
           
   13. เครื่องชาร์จถ่านไฟฉาย
        1. นายคันธมาทน์ โต้ฮวดใช้ สชผ.1/3
        2. นายเสนาะ เจริญผล สชผ.1/3

          
   14. การศึกษาวิธีทำเก้าอี้กระดาษเปเปอร์มาเช่
        1. นายเขมทัต อรรคจันทร์ สชผ.1/3
        2. นายสรายุทธ์ โสภิพงษ์ สชผ.1/3

           
   15. การศึกษาการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ
        1. นายชวลิต มีสบาย สชผ.1/3
        2. นายภูวนาท อยู่เย็น สชผ.1/3

           
  16. เครื่องตัดซี่ลวดรถจักรยานยนต์
        1. นายธีระชัย แผ่คุณ สชผ.1/3
        2. นายเอกรัฐ พฤกษ์เพิ่มพูล สชผ.1/3

           
   17. เครื่องพับกระป๋องอลูมิเนียม
        1. นายธวัชชัย คุชิตา สชผ.1/3
        2. นายอนุสรณ์ ดวงใหญ่ สชผ.1/3

          
   18. เครื่องดักแมลงจากแผ่น CD
        1. นายนัฐพล สีหร่าย สชผ.1/3
        2. นายสันติ นวลโกฎ สชผ.1/3

           
   19. เครื่องแกะเมล็ดข้าโพด
        1. นายภูริวัฒน์ ศักดิ์รัตนา สชฟ.1/3
        2. นายธนวัฒน์ เฉลิมชัยศรี สชฟ.1/3
 
           
   20. อุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ
        1. นายอติเดช ยงเสมอ สชฟ.1/3
        2. นายกฤตพร ยงเสมอ สชฟ.1/3

           
   21. วงจรปรับแสงสว่าง
        1. นายรังสรรค์ เผ่าสกุลทอง สชฟ.1/3
        2. นายกุลชาติ ภูศรี สชฟ.1/3


          
   22. อุปกรณ์ช่วยกายภาพบำบัดฝึกหัดการเดิน
        กึ่งอัตโนมัติ

        1. นายอภิสิทธิ์ แท่งทองหลาง สชฟ.1/4
        2. นายสุรดิษ สมทรง สชฟ.1/4

           
    23. เครื่องปิด-เปิดไฟจาก timer
        1. นายวิรัช วรรณศิริลักษณ์ สชฟ.1/3
        2. นายสราวุธ เจริญสุข สชฟ.1/3


          
   24. การศึกษาเครื่องแวคคั่มโดยใช้
        คอมเพรสเซอร์

        1. นายกิติพงษ์ สุขสวัสดิ์ สชฟ.1/3
        2. นายพชร เชียงกวย สชฟ.1/3

           
   25. โคมไฟลดโลกร้อน
        1. นายอุดม แซ่อึ๊ง สชฟ.1/4
        2. นายพงษ์เทพ เกตุไพบูลย์ทร สชฟ.1/4

          
    26. เครื่องกัดแผ่นปริ้น
        1. นายภัทรพงศ์ กัลยาณะวัตร สชฟ.1/3
        2. นายทวีศักดิ์ เฉลิม สชฟ.1/3

         
   27. พัดลม USB
        1. นายรัตนพล โตไธสง ชย.1/2
        2. นายวีรยุทธ อัฒจักร ชย.1/2
        3. นายปวริศร์ พิไลวณิช ชย.1/2
        4. นายนัทธพงศ์ สกุลโอบนิธิ ชย.1/2

 

      งานวิจัยในชั้นเรียนของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
      ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2554
                                                 ชื่อเรื่อง                                        ชื่อผู้ทำวิจัย
  1. การแก้ปัญหา การขาดทักษะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
     วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โ
ดยวิธีการสอนซ่อมเสริม
นางสาวเอื้อมพร  ทองเย็น
  2. การนำตรีโกณมิติไปใช้ประยุกต์ วิชาคณิตศาสตร์ 2
     โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
นางสาวเอื้อมพร  ทองเย็น
  3. การศึกษาผลทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม              
     เรื่องแรงและชนิดของแรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ชั้นปีที่ 2 โดยใช้แผนการสอนแบบ PBL
นางสาวราตรี  ศรีเมือง
  4. การศึกษานักเรียนรายกรณี นางสาวราตรี  ศรีเมือง
  5. การแก้ปัญหาทักษะการสะกดคำ การอ่าน และเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ           
     ไม่ได้ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/1-2 แผนกช่างยนต์
นางสาวพุทธิมา คอนหน่าย
  6. การพัฒนาทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง รายวิชา
     ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่างของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     2/5-6 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
นางสาวพุทธิมา คอนหน่าย
  7. การสร้างและการประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง
     โมเมนตัมเชิงเส้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     พุทธศักราช 2546 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม
  8. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนซ่อมเสริมวิชา
     วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม (2000-1420)
นายมนัส  เจริญสุข
  9. การใช้ระบบบันทึกเวลาปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน นายมนัส  เจริญสุข
10. การพัฒนาทักษะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียววิชา
    คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1ของนักศึกษาชั้น ปวช. 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
นางสาวศศิณี  ฮ่อยี่ซี่
11. การใช้แบบทักษะการฟังเพื่อพัฒนาความสามารถในการจับใจความการ
    ฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา ระดับ ปวส.2
นางกัญชลี พิชิตชัยกุล
12. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Comparison
    โดยใช้ Self Study Worksheet
นางสาวกรุณา คชรินทร์
13. การแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีพฤติกรรม
    ไม่สนใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือ
นางโยทะกา พลรัตน์
14. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลวิธีการจัดระบบความคิด
     โดยใช้แผนผังช่วยในการสรุปบทเรียน
นางโยทะกา พลรัตน์
15. การฝึกให้นักเรียนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง นางอนุรีย์ นพวิง
16. เทคนิคการแก้ปัญหานักเรียนแอบเล่นเกมส์ในเวลาเรียน นางอนุรีย์ นพวิง

    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
    ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 8 - 10 กรกฎาคม 2555
    วิทยาลัยเทคนิคตราด