ตัวอย่างการเขียนคำนำ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)

 

Preface

 

 

คำนำ

 

          รายงานนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ

รหัสวิชา 30001240 ซึ่งข้าพเจ้าใช้เวลาตลอดช่วง 18 สัปดาห์ระหว่างออกฝึกงาน ในการศึกษาค้นคว้า  ฝึกฝนตนเองด้านภาษา  นำความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์  รวบรวมจัดทำร่องรอย  มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก  ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอ  

          ในการเรียนรายวิชานี้ของข้าพเจ้า  จัดว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง  ทำให้ตนเองค้นพบวิธีการเรียนภาษา  เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริง

 

          อนึ่งในการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระครั้งนี้   ข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆที่ข้าพเจ้าไปฝึกงานทุกคนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

                                                                              สุชาติ    วงษ์มณี

                                                                          16  กันยายน  2550