หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ดหมวดสามัญ ทำเนียบอาจารย์ ติดต่อเราสมการ

 

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้สมการ คือ การหาค่าของตัวแปรในสมการที่ทำให้สมการเป็นจริงโดยอาศัยสมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง ดังนี้

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ สมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว และเลขขี้กำลังของตัวแปรเป็น1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ดังนี้

                                      ax + b = 0                เมื่อ a, b เป็นค่าคงตัว และ a น 0 เช่น

สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง
เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริง
1) สมบัติสมมาตร (symmetric property)

ถ้า  a = b  แล้ว  b = a          

2) สมบัติการถ่ายทอด (transitive property)

ถ้า  a = b  และ  b = c  แล้ว  a = c

3) สมบัติการแจกแจงหรือการกระจาย(distributiveproperty)

a(b+c) = ab + ac

4) สมบัติการบวก(additiveproperty)

   ถ้า    a  =   b     แล้ว
      a + c = b + c
หรือ  a - c =  b - c

5) สมบัติการคูณ (multiplicative property)

    ถ้า    a  =   b     แล้ว
   a  x  c   =   b  x  c         
 หรือ  a / c =  b / c  เมื่อ c ไม่เท่ากับ 0


วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทำได้ดังนี้
(1) จัดสมการให้อยู่ในรูปอย่างง่าย โดยให้ตัวแปรอยู่ข้างหนึ่ง และตัวคงที่อยู่อีกข้างหนึ่ง โดยใช้คุณสมบัติการบวก
(2) ถ้าสมการอยู่ในรูปของเศษส่วน ให้พยายามทำส่วนให้หมด โดยนำ ค.ร.น. ของส่วนคูณทุกพจน์
(3) ถ้าสมการอยู่ในรูปที่มีวงเล็บ ให้จัดการถอดวงเล็บออกก่อนโดยใช้สมบัติการแจกแจง
(4) ดำเนินการแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง หรือจะทำอย่างรวดเร็วโดยการย้ายข้าง (การย้ายให้เปลี่ยนเครื่องหมายของตัวที่ย้าย จากบวกเป็นลบ จากลบเป็นบวก จากคูณเป็นหาร จากหารเป็นคูณ โดยจะย้ายจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ ซึ่งการย้ายข้างก็คือ การใช้สมบัติเท่ากันของจำนวนจริงนั่นเอง)::::  กลับหน้าหลัก ::::    :::: อ่านหัวข้อต่อไป ::::siravich  rojanai (webmaster)