แนวทางการสรุปโครงการ

 เอกสารที่สรุปเป็นรูปเล่มซึ่งจะต้องประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

เรียบเรียงโดย นางสาวเอื้อมพร  ทองเย็น

ส่วนที่ 1 

                1.1 ปกนอก

                1.2 ปกใน

                1.3 คำนำ

                1.4 สารบัญ / สารบัญตาราง (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 เนื้อหา

2.1    บทที่ 1 ความสำคัญของการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน

2.2    บทที่ 2  เอกสารอ้างอิง แนวความคิดเกี่ยวกับการทำโครงการ หรือ แนวคิดการประเมินโครงการ (ถ้ามี)

2.3    บทที่ 3  วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล  เกณฑ์ที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.4    บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางหรือความเรียง หรือผลการดำเนินการ

2.5    บทที่ 5  สรุปผลการดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3  ภาคผนวก

3.1    โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (กก 01 และ กก 02)

3.2    หนังสือขออนุญาตดำเนินโครงการ (กก 03)

3.3    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ (ถ้ามี)

3.4    บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ

3.5    บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก

3.6    การประชุม (กก 04.1 และ กก 04.2)  พร้อมรายงานการประชุม (กก 04.3)

3.7    คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน (ถ้ามี)

3.8    สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง

3.9    เอกสารแสดงการประชาสัมพันธ์โครงการ

3.10  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี)

3.11  แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ

3.12  ภาพกิจกรรม (ก่อนดำเนินโครงการ/ระหว่างดำเนิน/ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ)

3.13  รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมประวัติ

การเขียนรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ

1.  ความสำคัญของการประเมิน   เขียนถึงรายละเอียดของโครงการที่จะประเมินอย่างสรุปว่า ทำไมจึงต้องทำโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่ออะไร มีเป้าหมายอย่างไร

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการนั้นๆ   วิธีดำเนินโครงการโดยย่อๆ  บอกถึงผลดีของการดำเนินโครงการ หรือผลเสีย ถ้าไม่มีการดำเนินโครงการ การเขียนในส่วนต่างๆ  ดังกล่าวควรกระชับ ตรงประเด็น ข้อมูลแสดงในรูปข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และมีความเป็นไปได้

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน   ผู้เขียนต้องระบุวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร มุ่งเป้าไปที่ไหน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   เป็นข้อความที่แสดงความคาดหวังว่าเมื่อประเมินโครงการเสร็จแล้ว  ผลการประเมินจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เช่น นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   หรือทำให้ได้แนวทางในการประเมินโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

4.  เอกสารอ้างอิง แนวความคิดเกี่ยวกับการทำโครงการ หรือแนวคิดการประเมินโครงการ (ถ้ามี)

5.  วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่นิยมใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็น จากการสังเกต  และการสัมภาษณ์

                ตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น

·       แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (เกณฑ์การให้คะแนน 5 คือมากที่สุด   4  คือมาก 3  คือปานกลาง 2 คือน้อย 1 คือน้อยที่สุด)

·       เป็นแบบ 3  ระดับ (ให้คะแนน 3  คือมากที่สุด  2  คือปานกลาง  และ 1 คือน้อย)

7.  การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การแจกแจงความถี่ จัดกลุ่มข้อมูล  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเขียนเป็นความเรียง

ตัวอย่าง

·       ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ ระดับชั้น ใช้ค่าร้อยละ

·       ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการเรียงลำดับ

·       คำถามที่เป็นปลายเปิดจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ให้นำข้อความที่มีความเรียงคล้ายกันมาสรุปตามลำดับของความถี่

 

8.  เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล

                ตัวอย่าง เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ กำหนดเกณฑ์ดังนี้

               

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

4.51 - 5.00

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3.51 - 4.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2.51 - 3.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

1.51 - 2.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

1.00 - 1.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 

9.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปตาราง กราฟ เขียนคำอธิบายใต้ตารางหรือกราฟ

ตัวอย่าง   ตารางที่  1  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมจำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

ปวช

75

75

ปวส

25

25

รวม

100.00

100.00

 

จากตารางที่  1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสามารถจำแนกตามระดับชั้น ได้ดังนี้  ระดับ  ปวช.  คิดเป็นร้อยละ 75   และระดับ  ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  25

 

10.  สรุปผลการประเมินโครงการ  เขียนสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน วิธีการดำเนินการโครงการ(โดยย่อๆ) และสรุปผลการประเมิน

11.  บรรณานุกรม (ถ้ามี)  เขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม

 

(การพิมพ์สรุปโครงการเอกสารทั้งเล่มให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16  และพิมพ์หัวข้อต่างๆ  ต่อเนื่องตลอดทั้งเล่ม )

 

 

 

สถิติพื้นฐาน

                1.  การแจกแจงความถี่ (Frequency  Distribution)  เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  การทดลอง หรือการทดสอบ  (เรียก ข้อมูลดิบ : raw data)    มาจัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ เป็นการเตรียมไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงต่อไป  เช่น  อาจเรียงจากน้อยไปมาก  หรือ  มากไปน้อย   แจกแจงความถี่ในรูปตาราง  แจกแจงความถี่ด้วยกราฟแท่ง (Histogram)   แจกแจงความถี่โดยใช้รูปหลายเหลี่ยม  และ ความถี่สะสม เป็นต้น  

 

การแจกแจงความถี่ แบ่งเป็น 2  ลักษณะ  คือ

Ø    การแจกแจงความถี่แบบไม่จัดเป็นกลุ่ม    (Ungrouped data) 

Ø    การแจกแจงความถี่แบบจัดเป็นกลุ่ม     (Grouped  data)

 

1.1  การแจกแจงความถี่แบบไม่จัดเป็นกลุ่ม   (Ungrouped   data)

ตัวอย่าง      การแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักศึกษา  18  คน

 

คะแนน   (x)

รอยขีด  (Tally)

ความถี่  (f)

7

6

5

4

2

       1

///

//

/////

//

///

    //

3

2

5

2

3

      2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  2    การแจกแจงความถี่ของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดการกิจกรรม   ดังนี้

ระดับความคิดเห็น

คะแนน (X)

ความถี่  (f)

เห็นด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยน้อยที่สุด

5

4

3

2

1

3

30

10

2

                        1

 

 

 

1.2  การแจกแจงความถี่แบบจัดเป็นกลุ่ม  (Grouped data)  มีขั้นตอน  สรุปได้  ดังนี้

1.  หาพิสัยของคะแนน

                                                         พิสัย  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด

                2.  กำหนดจำนวนชั้นคะแนนหรือช่วงคะแนน (10 -  20  ชั้น)

                                                                                            ถ้าพิสัยมาก  ควรจัดหลายชั้น  ถ้าพิสัยน้อยจำนวนชั้นก็น้อย

                3.  หาค่าอันตรภาคชั้น (Class Interval : I)

                                                                                                                         อันตรภาคชั้น  =  พิสัย / จำนวนชั้น

                4.  เขียนขีดจำกัดชั้นของคะแนนแต่ละชั้นลงในช่องคะแนน

                5.  ขีดรอยคะแนน (Tally)

                6.  นับจำนวนรอยคะแนนนำไปใส่ในช่องความถี่

 

ตัวอย่าง  3 คะแนนการสอบของนักเรียน  50  คน  ดังนี้

                                               50  55  52  45  16  10  25  35  45  38  44  39  56  40

                                               43  60  23  57  19  62  30  48  41  67  32  34  44  17

                                               36  40  28  52  42  46  29  59  37  47  32  48  49  38

            53  42  46  54  28  21  43  41

 

 

 

 

 

วิธีทำ    1.  หาพิสัย  =  67-10 =57

             2.  กำหนดจำนวนชั้น  ในที่นี้กำหนดเป็น  12  ชั้น

3.  หาค่าอันตรภาคชั้น      i  = 57 / 12 = 4.75 = 5

4.  จัดทำตารางแจกแจงความถี่   ดังนี้

 

ช่วงคะแนน

จุดกึ่งกลาง()

รอยขีด(Tally)

ความถี่  (f)

ความถี่สะสม

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

67

62

57

52

47

42

37

32

27

22

17

12

/

//

////

/////

////////

//////////

//////

////

////

//

///

/

1

2

4

5

8

10

6

4

4

2

3

1

50

49

47

43

38

30

20

14

10

6

4

1

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงความถี่

1.       พิสัย  (Range)  หมายถึง  ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับต่ำสุด  

                                                      หรือ ค่าสูงสุด- ค่าต่ำสุด

2.       อันตรภาคชั้น  (Class  interval)  หมายถึง  ความกว้างของแต่ละชั้น

3.       ขีดจำกัดบน (Upper Limit)  หมายถึง  ข้อมูลหรือคะแนนสูงสุดในแต่ละชั้น

4.       ขีดจำกัดล่าง (Lower Limit)  หมายถึง  ข้อมูลหรือคะแนนต่ำสุดในแต่ละชั้น

5.       จุดกึ่งกลาง  (Mid Point)  หมายถึง  ข้อมูลหรือคะแนนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างขีดจำกัดบน

และขีดจำกัดล่าง   จุดกึ่งกลาง  = [ขีดจำกัดบน +  ขีดจำกัดล่าง] /2

     6.  ขีดจำกัดชั้นที่แท้จริง  (Exact  limit  หรือ  Real limit)หมายถึง  คะแนนที่แต่ละชั้นมีค่าต่อเนื่องกัน

          ถ้าการแจกแจงความถี่ที่มีขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างเป็นจำนวนเต็ม  จะหาขีดจำกัดชั้นที่แท้จริงได้  โดยเอา  0.5  ลบออก  จากขีดจำกัดล่าง  และ  เอา 0.5  บวกขีดจำกัดบน  เช่น

 

 

ชั้นคะแนน                                                 10 - 14                                                          ขีดจำกัดแท้จริง        คือ    9.5 - 14.5

                                                                              15 - 19  ขีดจำกัดแท้จริง                                   คือ   14.5  - 19.5

 

2.       การหาค่าร้อยละ  (Percentage)

เป็นการเปรียบเทียบจำนวนข้อมูลใดจำนวนหนึ่งกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด  โดยคิดเทียบใน  100  ส่วน  บางครั้งเรียกว่า  “เปอร์เซ็นต์”  หรือ ใช้สัญลักษณ์ “%”

 

สูตรการคำนวณ

 

เมื่อ         P             แทน       ค่าร้อยละ  หรือเปอร์เซ็นต์

                f              แทน       จำนวนข้อมูลที่สนใจศึกษา

                N             แทน       จำนวนข้อมูลทั้งหมด

 

 

 

ตัวอย่าง   ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนแยกตามเพศของผู้ตอบ  (N=40)

                                                                                                                                                           เพศชาย           จำนวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  

 เพศหญิง  จำนวน  15  คน   คิดเป็นร้อยละ  

 

การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง  (Measure of central  tendency)

3.        ค่าเฉลี่ย  (Mean)    

เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic  mean)  นั่นเอง  แทนด้วย    

 (อ่านว่า  เอกซ์บาร์)

3.1     กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่

ถ้าข้อมูล    เป็นคะแนน  N  ตัว  จะได้

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

สูตร                                                                                                                   

 

เมื่อ                                                                                                                       แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                                                                                                                                 แทน       จำนวนคะแนนทั้งหมด

                ตัวอย่าง   ในการสอบครั้งหนึ่งมีนักศึกษา  5  คน  ได้คะแนน  12, 7, 6, 3, 7

                                               สูตร                                                                                              

                                                                                         * 

*                                                                                                               

                                                                                           

3.2   กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่

                                               สูตร                                                                                              

 

                                                เมื่อ                                                                                                           แทน       ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

                                                                                                                                                            แทน       ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณคะแนน

                                                                                                                                                                  แทน       จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

ตัวอย่าง   จงหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล  ดังนี้

คะแนน  (X)

ความถี่  (f)

ผลคูณ   (fx)

18

17

16

15

14

13

12

11

1

2

2

3

2

5

3

2

18

34

32

45

28

65

36

22

 

 

 

                จากสูตร                                                                                                                      จะได้

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                           ดังนั้น    คะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ   14  คะแนน

 

ตัวอย่าง     จากการตอบแบบสอบถามของความคิดเห็นของนักเรียนว่าการจัดโครงการนี้มีประโยชน์หรือไม่   ข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ทำทีละข้อจนครบคำถามทุกข้อในแบบสอบถาม)  

 

คำตอบข้อ  1

คะแนน  (X)

ความถี่  (f)

fx

เห็นด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยน้อยที่สุด

5

4

3

2

1

9

30

10

25

5

45

120

30

50

5

 

 

 

 

                                                                                                                                        จากสูตร                                จะได้

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สรุปผลโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาว  เพื่อดาวดวงน้อย

ระหว่างวันที่  12 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

  โรงเรียนบ้านนาวัง  อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

 

 

 

 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

คำนำ

 

                วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จัดโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาว เพื่อดาวดวงน้อย ระหว่างวันที่ 12 -15 กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2550  ณ โรงเรียนบ้านนาวัง  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความสำนึกในการมีส่วนร่วม การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น นอกจากนั้นนักเรียนนักศึกษายังได้นำความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  เพื่อสร้างและทำนุบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ของชุมชน  รายงานผลการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ  นำเสนอข้อคิดเห็นปัญหาและอุปสรรค   ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป   คณะกรรมการประเมินผลขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัง  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้ากิจกรรมและช่วยตอบแบบสอบถามทุกคน  จึงทำให้การประเมินผลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

คณะกรรมการประเมินผล

งานกิจกรรมนักเรียน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                                                                                                                                                                                                      หน้า

 

บทนำ

บทที่ 1  ความเป็นมา

 

 

1

             วัตถุประสงค์ของการประเมิน

1

             ขอบเขตของการประเมิน

2

              ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2

บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

              โครงการค่ายอาสาพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

3

                หลักการประเมินผลโครงการ

4

               ประวัติโรงเรียนบ้านนาวัง

7

บทที่ 3   วิธีดำเนินการ

 

              กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

11

              แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินผล

11

              สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย

12

บทที่ 4    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

13

บทที่ 5   สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

16

 

 

  

ภาคผนวก

            โครงการ อุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย

                 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่ 443 /2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)

                 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่ 002 /2550 เรื่องอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างนักเรียนนักศึกษาไปราชการ

               หนังสือราชการ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการช่วยเหลือดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเรียน ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องประสบการณ์ทางภาษา ห้องน้ำและสนามเด็กเล่น

                หนังสือราชการ ขอประชาสัมพันธ์และจำหน่ายของที่ระลึก

                รายงานการประชุม

                สรุปยอดจากการรับบริจาค

                กำหนดการส่งมอบงาน

คำกล่าวรายงานการส่งมอบงาน

แบบขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่

                ภาพกิจกรรม

                แบบสอบถาม

           

 

 

 

 

 

 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

 

                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 28 วรรค 2  ได้บัญญัติไว้ว่า สาระหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยนำความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษา ออกไปช่วยเหลือ รับใช้ ดูแล สังคม ชุมชนและท้องถิ่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งตรงกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่มุ่งให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

สร้างความสัมพันธ์กับมวลชนและท้องถิ่น

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ได้จัดทำโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)  โดยนำนักเรียนนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนา จำนวน  50   คน รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่  กิจกรรมที่ดำเนินการคือ  การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเรียน ระบบอินเตอร์เน็ต  ห้องประสบการณ์ทางภาษา  ห้องน้ำ  สนามเด็กเล่น และจัดกิจกรรมนันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันเด็ก  ระหว่างวันที่ 12 - 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550    โรงเรียนบ้านนาวัง  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความสำนึกในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างและทำนุบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ของชุมชน  ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  สำหรับฝ่ายบริหารในการพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป  จึงได้จัดทำสรุปผลการประเมินโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)

 

วัตถุประสงค์การประเมิน

1.       เพื่อสรุปผลการประเมินโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)

2.       เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 

 

 

2

ขอบเขตของการประเมิน

                1.  ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)

เท่านั้น

                2.  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัง จำนวน 95 คน และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การประเมินโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)  ผู้ประเมินได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปนี้

1.       โครงการค่ายอาสาพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

2.       หลักการประเมินโครงการ

3.       ประวัติโรงเรียนบ้านนาวัง

 

1.  โครงการค่ายอาสาพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

                ชมรมอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 โดยการรวมกลุ่มของนักเรียนนักศึกษา คณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  บำเพ็ญตนให้มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม  โดยมีคณะครูให้คำปรึกษาและได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ   เป้าหมายของโครงการ เพื่อดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ชุมชนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

 การออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 1  ในปี พ.ศ. 2543 จำนวนสมาชิก 15 คน โดยใช้ชื่อ  “ชมรมไฟฟ้าอาสาพัฒนา” ออกค่ายที่โรงเรียนสวายพิทยาคม   อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีษะเกษ การดำเนินการครั้งนี้ได้รับการประสานงานกับรายการโรงเรียนของหนู (เป็นรายการสารคดีที่แพร่ภาพทางช่อง 5)  ทางชมรมได้เข้าไปมีส่วนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนซึ่งก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง  ครั้งที่ 2 ออกค่ายอาสาพัฒนา ณ สำนักสงฆ์เขาน้ำซับ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  ครั้งที่ 3 ออกค่ายอาสาที่ โรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  การดำเนินการในครั้งที่ 2 และ 3  เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนที่มีสภาพแก่และชำรุด  ครั้งที่ 4  ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคาร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการช่วยเหลือในการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีโครงการต่างๆ เข้าร่วมในการออกค่ายครั้งนี้ คือ ค่ายศิลปะ ค่าอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 

ในปี พ.ศ. 2547  มีสมาชิกชมรมจากหลายๆ แผนกช่าง รวมกันจำนวน 32 คน ในปีนี้ชมรมมีความพร้อมที่ดำเนินการออกค่ายอาสาครั้งที่  5 อย่างเต็มรูปแบบ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากชมรมไฟฟ้าอาสาพัฒนา เป็น “ชมรมอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี” โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างอาคารเรียนใน  ถิ่นทุรกันดาร ฃคณะกรรมการดำเนินการได้ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัด

4

แม่ฮ่องสอน  สำรวจโรงเรียนได้ข้อสรุปการออกค่าย  ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการสร้างโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วยอาคารเรียน สาธารณูปโภค   ต่าง ๆ  เช่นห้องสุขา ลานทำกิจกรรม  เสาธง เป็นต้น ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อโครงการหลอมดวงใจสู่ไพรพง  ดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนคลองโค อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนจำนวน  2   และสร้างสนามเด็กเล่น  จำนวน  5  ชุด  ระหว่างวันที่   11 -  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2549   และในปีต่อมา  พ.ศ. 2549 ภายใต้ชื่อ โครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาว เพื่อดาวดวงน้อย  ณ โรงเรียนบ้านนาวัง  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน 2 ชั้นจำนวน 1 อาคาร และทำสนามเด็กเล่นจำนวน 5 ชุด จัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550

 

2.  หลักการประเมินโครงการ

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2541)  มองการประเมินไปในแง่ของการตัดสินคุณค่า  โดยให้ความหมายของการประเมิน หมายถึง การติดสินคุณค่า นอกจากนี้ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเน้นการประเมินคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สารสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะผลการประเมินมีความเป็นเฉพาะสูงมาก แตกต่างกับผลการวิจัยที่มีความเป็นสากลสูง

นิศา  ชูโต (2527) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึงกิจกรรมการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ความหมายาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ การหาแนวทางวิธีการปรับปรุง วิธีการจัดโครงการและหาเหตุที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ   เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น

สมชัย วงษ์นายะ และคณะ (2536) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อีกนัยหนึ่งคือ การประเมินเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศสำหรับตัดสินคุณค่าของโปรแกรมการศึกษาผลผลิต กระบวนการ จุดมุ่งหมายของโครงการหรือโปรแกรมหรือทางเลือกต่างๆ ที่ออกแบบเพื่อไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ประเภทของการประเมินโครงการ

ได้มีผู้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการเป็น 4 แบบ คือ

1. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) เป็นการประเมินขีดความสำเร็จของโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนการดำเนินโครงการ

 

 

5

การประเมินประสิทธิผลของโครงการนั้น จะเป็นการประเมินโดยใช้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเท่านั้นเป็นเกณฑ์ในการประเมินขีดความสำเร็จ ดังนั้นการพิจาณาขีดความสำเร็จของโครงการเพียงลำพังโดยไม่พิจารณาร่วมไปกับระดับของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นด้วย จึงมักจะไม่มีความหมาย ดังนั้น การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการ จึงต้องทำด้วยความระมัดระวังมาก และต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยอัตราประสิทธิผล เช่นระดับของวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ฐานของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่น ๆ การประเมินประสิทธิผลส่วนใหญ่ที่มีการประเมินกันมักจะเป็นประสิทธิผลการดำเนินงาน คือ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดำเนินงานที่วัดได้ในทันที่

                2. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการ (Impact Evaluation )เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งกว้างไกลไปกว่าการประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินในลักษณะนี้จะพยายามวัดสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ เช่น การจัดให้มีการฉีดวัคซีนในเด็กครบ 3  ครั้งในขวบปีแรก  ก็จะประเมินว่าสามารลดคอตีบและไอกรนในเด็กได้มากน้อยเพียงใด  การประเมินผลที่เกิดจากโครงการนั้น มีการประเมินระดับของผลที่เกิดขึ้นได้หลายระดับ ยิ่งผลที่เกิดขึ้นเป็นระดับที่สูง หรือไกลมากเท่าใด ความเกี่ยวข้องของโครงการต่อผลนั้นก็ยิ่งน้อยลง เพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประเมินจึงต้องชัดเจนตั้งแต่ก่อนจำทำการประเมิน ว่าประเมินเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และจะต้องการประเมินที่เกิดจากโครงการในระดับใด จึงเหมาะสมที่สุด มีความเชื่อมั่นได้และเป็นประโยชน์

                3. การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) คำว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงสัดส่วนระหว่างที่ได้ออกมากับสิ่งที่ใช้ไป ซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ไปมักจะหมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ไป การประเมินประสิทธิภาพ (Outcomes/ Inputs) ของโครงการนั้น จะเน้นการใช้ปัจจัยและทรัพยากรต่างๆ ว่าได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ จะสามารถลดทรัพยากรที่ใช้ลงไปได้อีกหรือไม่ สำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือจะสามารถทำให้โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ นั้นได้ประโยชน์มากขึ้น จากทรัพยากรที่ใช้ไปนั้นหรือไม่

                การประเมินประสิทธิภาพในขั้นเตรียมโครงการ มักจะต้องพิจารณาประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมนั้นมากเกินความจำเป็น ข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีการใช้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์เต็มที่หรือไม่ วิธีการวางแผนได้ปรับให้เหมาะสมกับระดับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่ การประเมินประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อทำให้ทรัพยากรที่ใช้สำหรับโครงการอื่นได้ดี เพราะจะใช้ต้นทุนถูกกว่า และได้ผลจากทรัพยากรจำนวนจำกัดนั้นมากกว่า  แต่ผู้ประเมินต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน จะได้ทำให้การประเมินตรงประเด็น และผลการประเมินเกิดประโยชน์มากขึ้น

6

4.       การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินประสิทธิผล

(Effectiveness  Evaluation) และการประเมินผลที่เกิดจากโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินที่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ได้ออกมาเทียบกับเป้าหมาย โดยไม่ให้ความสำคัญ หรือให้ความสำคัญน้อยมากกับปัญหาที่ว่าเป้าหมายบรรลุได้อย่างไร หรือทำไมเป้าหมายจึงไม่บรรลุตามที่วางแผนไว้ การประเมินประสิทธิภาพจะเป็นการประเมิน ซึ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการอยู่บ้างว่า ทำอย่างไรจึ่งจะเกิดการใช้ทรัพยากรที่จำกัดนั้นมากขึ้น  แต่ก็เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้อยู่หรือใช้ไปแล้ว ส่วนการประเมินกระบวนการนั้น  นอกจากวิธีการที่ใช้อยู่หรือใช้แล้วยังให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับวิธีการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการดำเนินโครงการทำให้โครงการนั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน  สามารถเก็บแบบประเมินผล ได้ 35  ชุด  คิดเป็น 70 %  และ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัง จำนวน 95  คน สามารถเก็บแบบประเมินผล ได้ 95 ชุด  คิดเป็น 100 % 

 

แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินผล

แบบประเมินผลโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)   แบ่งออกเป็น  3  ตอนคือ

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)     

ลักษณะคำถามแบบประมาณค่า ให้คะแนน  5   ระดับ  คือ  5 , 4, 3, 2  และ  1  ตามลำดับ

                ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  เป็นคำถามปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล

1.       การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ

จากผู้เข้าร่วมโครงการ

2.       การจัดกระทำข้อมูล

2.1    นำแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และกำหนดคะแนนตาม

น้ำหนักแต่ละข้อ  เพื่อนำไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์

2.2    นำผลการคำนวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน

การแปลความหมายของคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์โดยอาศัยค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด นำมาแปลความหมายเทียบกับเกณฑ์ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย

แปลความหมาย

4.51 - 5.00

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3.51 - 4.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2.51 - 3.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

1.51 - 2.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

1.00 - 1.50

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 

12

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบประเมินผลตอนที่  1   การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ

แบบประเมินผลตอนที่  2   ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                แบบประเมินผลตอนที่ 3   เป็นคำถามปลายเปิด   นำข้อเสนอแนะที่มีความเรียงคล้ายกันมาสรุปตามลำดับความถี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตอนที่  1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

ตารางที่ 1   ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายการ

จำนวน(คน)

คิดเป็นร้อยละ

เพศ

-ชาย

-หญิง

 

40

4

 

90.19

9.09

ระดับชั้น

-ปวช.

-ปวส.

 

9

35

 

20.46

79.54

สาขาวิชาช่าง

- ช่างไฟฟ้า

- ช่างยนต์

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

-ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

-ช่างเมคคาทรอนิกส์

 

16

2

14

4

8

 

36.36

4.55

31.82

9.09

18.18

รวม

44

100.00

            

                จากตารางที่ 1  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามระดับชั้น ได้ดังนี้ คือ ระดับ  ปวส.  คิดเป็น

ร้อยละ  79.54   ระดับ  ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.46   ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ 36.36  รองลงมาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 31.82 

 

 

 

 

 

 

14

ตารางที่ 2   ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาวัง

รายการ

จำนวน(คน)

คิดเป็นร้อยละ

เพศ

-ชาย

-หญิง

 

42

53

 

44.21

55.79

รวม

95

100.00

               

จากตารางที่ 2  นักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาวัง เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามเพศ  ได้ดังนี้ คือ

เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  55.79   และเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 44.21   

ตอนที่  2    ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)    

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินผล

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ความ

หมาย

ลำดับที่

1. การประชุมวางแผน

3.52

0.78

มาก

15

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ

4.02

0.86

มาก

8

3.การมอบหมายหน้าที่การทำงาน

3.85

0.92

มาก

11

4. มีการเตรียมความพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์อย่างเพียงพอ

3.77

1.07

มาก

13

5. ท่านได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน

4.20

0.79

มาก

3

6. ท่านได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่

3.82

0.95

มาก

12

7. กิจกรรมการหารายได้

4.07

0.85

มาก

7

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

3.95

0.84

มาก

10

9. การดำเนินโครงการในครั้งนี้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

4.22

0.76

มาก

4

10. โครงการนี้มีประโยชน์ควรดำเนินการต่อไป

4.42

0.84

มาก

1

11. การดำเนินโครงการโดยภาพรวม

4.32

0.73

มาก

2

12. การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียน(น้องๆ)

4.15

0.83

มาก

5

13. พิธีการรับมอบงาน

4.10

0.90

มาก

6

14. อาหาร

4.02

1.05

มาก

9

15. ที่พัก

3.75

1.19

มาก

14

 

 15

จากตารางที่ 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)      พบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้   อันดับแรก โครงการนี้มีประโยชน์ควรดำเนินการต่อไป  อันดับที่สอง คือ การดำเนินโครงการโดยภาพรวม  อันดับที่สามคือ นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน   อันดับสุดท้ายคือ  การประชุมวางแผน

 

ตอนที่  3   สรุปความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวังที่มีต่อการจัดโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)    

ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวังที่มีต่อการจัดโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)  มีดังนี้ 

1) น้องๆ รู้ว่ามีพี่จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมาพัฒนาโรงเรียน  รู้คิดเป็นร้อยละ66.32   ไม่รู้คิดเป็นร้อยละ  33.68   

2)  การทำงานของพี่ๆ  ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนา  ดีคิดเป็นร้อยละ 100 

3)  งานที่พี่ๆ ทำให้กับน้องๆ มีประโยชน์  มีประโยชน์คิดเป็นร้อยละ  100

4)  การจัดกิจกรรมวันเด็กสนุกสนาน  สนุกสนานคิดเป็นร้อยละ 100  

5)  อาหารที่นำมาเลี้ยง  รสชาติอร่อยคิดเป็นร้อยละ 100

6)  น้องคิดว่าโครงการควรดำเนินการต่อไป  ดำเนินการต่อไปคิดเป็นร้อยละ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ได้จัดทำโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)  โดยนำนักเรียนนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนา จำนวน 50   คน รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่  กิจกรรมที่ดำเนินการคือ  การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเรียน ระบบอินเตอร์เน็ต  ห้องประสบการณ์ทางภาษา ห้องน้ำ  สนามเด็กเล่น และจัดกิจกรรมนันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันเด็ก  ระหว่างวันที่ 12 - 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550    โรงเรียนบ้านนาวัง  ตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความสำนึกในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างและทำนุบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ของชุมชน

ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและนำผลไปพัฒนางานในโอกาสต่อไป จึงได้ทำการประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ตอน คือ   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หาค่าร้อยละ ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอุ่นไอจากหนุ่มสาวเพื่อดาวดวงน้อย (อาสา 7)    ลักษณะของคำถามเป็นแบบประมาณค่า  ให้คะแนน  5  ระดับคือ  5 , 4, 3, 2  และ  1  ตามลำดับ หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตอนที่  3   ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ลักษณะคำถามปลายเปิด  นำข้อเสนอแนะที่มีความเรียงคล้ายกันมาสรุปตามลำดับความถี่   ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวัง จำนวน 95  คน สามารถเก็บแบบประเมินผล ได้ 95 ชุด  คิดเป็น 100 %  จำแนกตามเพศ  ได้คือเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  55.79   และเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 44.21  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน  สามารถเก็บแบบประเมินผล ได้ 35  ชุด  คิดเป็น 70 %   สามารถจำแนกตามระดับชั้น  ได้ดังนี้  ระดับ  ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  79.54  และระดับ  ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.46   ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ 36.36   รองลงมาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 31.82 

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้  อันดับแรก โครงการนี้มีประโยชน์ควรดำเนินการต่อไป  อันดับที่สอง คือ การดำเนินโครงการโดยภาพรวม  อันดับที่สามคือ นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน   

 

17

 

อันดับสุดท้ายคือ  การประชุมวางแผน   พิจารณาจากภาพรวมน้อง ๆ โรงเรียนบ้านนาวังมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มาก ควรดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1.       ควรมีการประชุมวางแผนมากกว่านี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . (2541). วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ.: สำนักพิมพ์  

              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี . (2549) . โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี . online.

               แหล่งที่มา  www.chontech.ac.th.