การคูณและหารเศษส่วน

การคูณเศษส่วน   ทำได้โดยนำตัวเศษมาคูณกันได้ตัวเศษของผลคูณ  และนำตัวส่วนมาคูณกันได้ตัวส่วนของผลคูณ

ตัวอย่างที่  14    จงหาค่าของ   

วิธีทำ                           

                                                                                                                           ตอบ

ตัวอย่างที่  15    จงหาค่าของ   

วิธีทำ                                (นำ  4  หาร 16 , 20   และ นำ 3  หาร  3,  33)

                                                                 

                                                                                                              ตอบ

หมายเหตุ   การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน  ถ้าเศษส่วนนั้นตัดทอนกันได้ให้ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อน  แล้วจึงนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน

ตัวอย่างที่  16    จงหาค่าของ   

วิธีทำ                            (ทำให้เป็นเศษเกินก่อน)

                                                                  

                                                                      

                                                                                                          ตอบ

การหารเศษส่วน  ให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ  นำส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารไปคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้ง แล้วคูณตามวิธีคูณเศษส่วน

 

ตัวอย่างที่  17    จงหาค่าของ   

1.  

2.  

3.   

4.     

 

วิธีทำ                  1.                              

                                                                                                                            ตอบ

 

2.                      

                                         

                                         

                                                                                            ตอบ             

 

3.                                       (นำ  4  หาร  28  และ  32)

                                           

                                         

                                                                                           ตอบ

 

4.             

               (นำ   2  หาร  8  และ  14)

 =                                           ตอบ

 

ตัวอย่างที่  18   จงหาค่าของ   

                                1.   

                                2.       

 

วิธีทำ                  1.           

                                                                    

 

                                2.       

 

                                                                      

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                                        ตอบ

 

แบบฝึกหัด

จงหาค่าของ

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

6.   

7.  

8.  

9. 

10.