การใช้งาน ไอซีเรกกูเลเตอร์ 78xx


สมพร บุญริน

        ไอซีเรกกูเลเตอร์ 78xx เป็นไอซี ที่ใช้ในวงจรควบคุมแรงดันให้คงที่ โดยมีค่าแรงดัน 5 V ,12 V, 15V, จ่ายกระแสได้ 1 A แต่ถ้าเป็นเบอร์79xx จะให้แรงดันไฟลบออกมา เช่น -15V ,-9V เป็นต้น

                  

รูปที่ 1 ลักษณะรูร่างภายนอก และขาใช้งาน

ตารางแสดง เบอร์ไอซีและค่าแรงดันใช้งาน

Name Voltage
LM7805 + 5 volts
LM7809 + 9 volts
LM7812 + 12 volts
LM7815 +15 volts
LM7905 - 5 volts
LM7909 - 9volts
LM7912 - 12volts
LM7915 - 15 volts

 


รูปที่ 2 วงจรใช้งาน

        การต่อวงจรใช้งานเราสามารถต่อได้ดังรูปที่ 2 ในวงจรจากรูปจะเห็นว่าแรงดันเอาท์พุตออกมา 5 โวลท์เมื่อใช้ไอซีเบอร์ 7805 ในวงจรประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสและกรองกระแสด้วยตัวเก็บประจุ 2500uF/25V ส่วนตัวเก็บประจุ 0.1uF นั้นทำหน้าที่ป้องกันสัญญาณบกวนความถี่สูงที่เข้ามาทำความเสียหายให้กับไอซี ถ้าใช้กระแสมากควรติดแผ่นระบายความร้อนให้กับไอซีด้วย(ไม่เกิน 1 แอมป์)

     แต่ถ้าต้องการที่จะให้มีกระแสมากขึ้นต้องใช้ทรานซิสเตอร์แบ่งกระแสให้กับไอซีดังรูปที่3

รูปที่ 3 แสดงการต่อทรานซิสเตอร์เพื่อเพิ่มกระแสให้มากขึ้น