โครงการสอนรายวิชา

 

รหัสวิชา  21041005                                                               ชื่อวิชา  ปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร

ระดับชั้น  ปวช.                                                                      สาขาวิชา/กลุ่มวิชาชีพ  ช่างไฟฟ้า

จำนวนหน่วยกิต    2 หน่วยกิต                                              จำนวนคาบรวม  120 คาบ

ทฤษฎี  - คาบ/สัปดาห์                                                             ปฏิบัติ  6 คาบ/สัปดาห์

 

จุดประสงค์รายวิชา

                               

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาระบบส่งจ่ายไฟฟ้า โหลดโปรดักชั่น (Load Production) ประเภทและหลักการทำงานของเครื่องต้นกำลังในโรงจักรไฟฟ้า เช่น กังหันน้ำ กังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ พลังงานความร้อนร่วม นิวเคลียร์ ดีเซล การควบคุมการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงต้นกำลัง

 

สื่อการสอน

                เอกสารประกอบการเรียน , ใบงาน , แผ่นใส

 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อนเป็นพื้นฐาน

                -

 

ตำราเรียน

                1. สกล     พร้อมวงษ์.  โรงต้นกำลัง.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ,2540

                2. วัฒนา   ถาวร. โรงต้นกำลัง. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),2541 

 

หนังสือค้นคว้า

1.        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เอกสารแนะนำโรงจักรไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : กฟผ. 2530.

2.        เล็ก   หล่อสมฤดี. ไฟฟ้ากำลัง . Power transmission and Distribution.

3.        ศุลี  บรรจงจิตร. อุปกรณ์และการติดตั้งโรงงานระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2535

4.        สมเกียรติ   ผโลประการ. วิศวกรรมการส่งและจ่ายไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช , 2522

5.        EL Wakil , M.M. Power plant technology. Singapore : McGraw Hill,Inc.1984.

 

 

 

 

ครั้งที่

จุดประสงค์การสอน

รายการสอน

จำนวนคาบ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1.        อธิบายระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า

2.        อธิบายระบบส่งพลังงานไฟฟ้า

3.        อธิบายระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

4.        เขียนแผนงานโครงข่ายระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

 

1.        จำแนกประเภทของโหลด

2.        อธิบายภาวะโหลดที่พักอาศัย

3.        อธิบายภาวะโหลดอาคารพานิช

4.        อธิบายภาวะโหลดโรงงานอุตสาหกรรม

5.        รวบรวมภาวะโหลด เขียนเป็น Load curve , Load duration curve

6.        อธิบายการก่อให้เกิดโหลดที่เพิ่มขึ้น

7.        อธิบายการเตรียมการรองรับโหลดที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

 

 

 

1.        จำแนกชนิดของเขื่อน

2.        อธิบายชนิดของเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำ

3.        อธิบายชนิดของเขื่อนที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำ

4.        แยกแยะโครงสร้างของโรงจักรกำลังน้ำ

5.        จำแนกชนิดของกังหันน้ำ

6.        อธิบายหลักการทำงานและการควบคุมกังหันน้ำ

1.        อธิบายโครงสร้างและการทำงานของเครื่องจักรกังหันไอน้ำ

2.        อธิบายการควบคุมเครื่องจักรกังหันไอน้ำ

3.   บอกชนิดและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องจักรกังหันไอน้ำ

1.        การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

-          ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า

-          ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

-          ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

-          โครงข่ายระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

2.        โหลดโปรดักชั่น

2.1     ประเภทของโหลด

-          ที่พักอาศัย

-          อาคารพาณิชย์

-          โรงงานอุตสาหกรรม

2.2     Load  curve

2.3     Load duration curve

2.4     Load growth

-          Installed capacity

-          Capability

-          Firm capacity

-          Base load

-          Peak load

-          Gross magin

3.        เครี่องจักรพลังงน้ำ

3.1     เขื่อน

-          ชนิดมีอ่างเก็บน้ำ

-          ชนิดไม่มีอ่างเก็บน้ำ

3.2     โครงสร้างโรงจักรกำลังน้ำ

3.3     กังหันน้ำ

-          ชนิด

-          การควบคุม

 

4.        เครื่องจักรกังหันไอน้ำ

4.1     เตาไฟ

-          ชนิด

-          การควบคุม

-          เชื้อเพลิง

4.2     หม้อน้ำ

6

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ครั้งที่

จุดประสงค์การสอน

รายการสอน

จำนวนคาบ

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    บอกชนิดและโครงสร้างของหม้อต้ม

5.    เขียนวงจรการทำงานของหม้อน้ำได้

 

1.        อธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักรกังหันก๊าซ

2.        อธิบายวิธีการควบคุมเครื่องกังหันก๊าซ

3.        บอกชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องจักรกังหันก๊าซ

1.        อธิบายโครงสร้างและการทำงานของเครื่องจักรพลังงานความร้อน

 

1.        อธิบายการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์

2.        อธิบายโครงสร้างและการทำงานปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบต่างๆ

 

 

1.        อธิบายโครงสร้างหลักการทำงานของเครื่องจักรดีเซล

2.        อธิบายหลักการควบคุมเครื่องจักรดีเซลในการผลิตไฟฟ้า

3.        บอกประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องจักรดีเซล

1.        จำแนกชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2.        อธิบายลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้านพิกัดแรงดันไฟฟ้า และพิกัดกำลังไฟฟ้า

3.        จำแนกชนิดของสถานีไฟฟ้าต้นกำลัง

4.        อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า

5.        อธิบายชนิดของอุปกรณ์และวิธีการปรับปรุงค่า Power factor

6.        บอกหน้าที่ของลานไกไฟฟ้า

7.        อ่านแผงผังวงจรควบคุมสถานีไฟฟ้า

-          ชนิด

4.3     วงจรไอน้ำ

4.4     การควบคุมเครื่องจักรไอน้ำ

5.        เครื่องจักรกังหันก๊าซ

5.1     เครื่องยนต์กังหันก๊าซ

-          หลักการทำงาน

-          การควบคุม

-          เชื้อเพลิง

 

6.        เครื่องจักรพลังงานความร้อนร่วม

-          โครงสร้างเครื่องจักรพลังงานความร้อนร่วม

7.        เครื่องจักรพลังงานนิวเคลียร์

7.1     ปฏิกิริยานิวเคลียร์

7.2     เครื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์

-          Liquid cooled reactor

-          Gas cooled Tractor

8.        เครื่องจักรดีเซล

8.1     เครื่องยนต์ดีเซล

-          หลักการทำงาน

-          การควบคุม

-          เชื้อเพลิง

 

9.        การควบคุมการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า

9.1     เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-          ชนิด

-          พิกัดแรงดัน

-          พิกัดกำลัง

9.2     สถานีไฟฟ้าต้นกำลัง

-          อุปกรณ์เปลี่ยนแรงดัน

-          อุปกรณ์ปรับ Power factor

-          ลานไกไฟฟ้า

-          วงจร Bus bar และห้องควบคุม

  9.3   การควบคุมการผลิต

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่

จุดประสงค์การสอน

รายการสอน

จำนวนคาบ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

1.        อธิบายชนิดและการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าในโรงต้นกำลัง

2.        อธิบายชนิดและการใช้งานของฟิวส์แรงดันสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        อธิบายสมรรถนะของการผลิตไฟฟ้าแบบต่างๆ

2.        อธิบายวิธีการควบคุมมลพิษจากขบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

3.        เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการผลิตกระแสไฟฟ้าของแต่ละระบบ

 

10.     อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าในโรงต้นกำลัง

10.1  Lighting arrested

10.2  Neutral equipment

10.3  Grounding device

10.4  Earthing switch

10.5  Line guard switch

10.6  Load break switch

10.7  Fuse

10.8  Power circuit breaker

-          Air break interrupter

-          Air magnetic interrupter

-          Oil circuit breaker

11.     สมรรถนะข้อดีและข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าระบบต่างๆ

11.1  สมรรถนะของการผลิตกำลังไฟฟ้าระบบต่างๆ

11.2  ข้อดี-ข้อเสียของการผลิตกำลังไฟฟ้าระบบต่างๆ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

BACK