หน่วยที่
เรื่อง
เข้าสู่บทเรียน
รายชื่อผู้เรียนที่ผ่านบทเรียน
[คำอธิบายรายวิชา , จุดประสงค์รายวิชา , บรรณานุกรม ]
   
1
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส
2
ไฟฟ้าเบื้องต้น
3
วงจรไฟฟ้า
4
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
5
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน
6
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
7
ตัวต้านทาน
8
การอ่านค่าตัวต้านทาน
9
ตัวเก็บประจ
10
ตัวเหนี่ยวนำ
11
หม้อแปลงไฟฟ้า
12
ไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
13
ทรานซิสเตอร
14
เอส.ซี.อาร์.
15
การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ
16
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
17
การบัดกรีและการทำวงจรบนแผ่นปรินต์เบื้องต้น

ครูสมพร   บุญริน   E-mail:::noi_24@yahoo.com