แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545

วิชา งานไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-2

รหัสวิชา 2100-1003


คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดินอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ R L C หม้องแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบรแผ่นวงจรพิมพ์ ป่ระกอบชุด่คิตเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง


จุกประสงค์

1. เพื่อให้มีความเข้าหลักการเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

2.เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์

3. เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ เลือกเาครืื่องใช้ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม

4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ มีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย


หนังสืออ้างอิง

น.ต. มงคล พรหมเทศ. งานไฟฟ้าทั่วไป.กรุงเทพฯ : เอมพันธ์. 2542

ร.อ. ณรงค์ กล่อมสุนทร. งานอีเล็กหทรอนิกส์ทสั่วไป. กรุงเทพฯ : เอมพันธ์ . 2542

ณรงค์ ชอนตะวัน. ไฟฟ้าเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : เอรวัณการพิมพ์ . 2532

ประพันธ์ พิพัฒนสุข. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ศุนย์ส่งเสริมอาชีวะ์ . 2545

บุญสืบ โพธิ์ศรี. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ศุนย์ส่งเสริมอาชีวะ์ . 2546

ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย