วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
CHONBURI TECHNICAL COLLEGE
บทความ
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับแผนก
รายวิชาที่เปิดสอน
ตารางการใช้ห้องเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เว็บครูผู้สอน
แผนกช่างในวิทยาลัยฯ
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อม
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเส็กทรอนิกส์
ช่างเครื่องมือวัดฯ
ช่างก่อสร้าง
ช่างสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
SALC
หน่วยงานในวิทยาลัยฯ
งานประชาสัมพันธ์
งานทะเบียน
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทวิภาคี
...
...


บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

นายสมชาย ช่อไสว
วุฒิการศึกษา คอ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา), คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนก
 
 
 
 
   
นายสมชาย ผสมทรัพย์
วุฒิการศึกษา คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำแผนก
 
 
 
 
   
นายธนกร ธนบำรุงศักดิ์
วุฒิการศึกษา กศ.ม., กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำแผนก
 
 
 
 
   
นายชัชวาล มั่นจิต
วุฒิการศึกษา อส.บ.(่เทคโนโลยีอุตสาหการ)
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูพิเศษประจำแผนก
 
 
 
 
 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ

CTC Radio FM 100.75 Mhz

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
205 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3848-5202-5 ต่อ 164 โทรสาร 0-3848-5205
อีเมล schors@hotmail.com