อาสาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี


หัวข้อ::: ชมรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้ออกค่ายอาสาสร้างโรงเรียนที่จ.แม่ฮ่องสอน
 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5

ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า บ้านแม่หมูลีซอ
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2547

“ มอบไออุ่นแด่ขุนเขา ”

ดำเนินการโดย
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กำลังดำเนินการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 5 “ มอบไออุ่นแด่ขุนเขา ” โดยการรวมกลุ่มกันของนักเรียนนักศึกษาหลายแผนกช่าง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีความเชื่อร่วมกัน การให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และเป็นส่วนสำคัญทำให้ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้เองการให้การศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการหล่อหลอม พวกเขาเหล่านี้ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป แต่ปัจจุบันสังคมในพื้นที่ชนบทของประเทศยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษา หลายพื้นที่ยังไม่มีโรงเรียน หลายพื้นที่โรงเรียนอยู่ห่างไกลบ้าน และหลายพื้นที่โรงเรียนยังขาดความพร้อมทั้งด้านอาคารเรียน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่างๆ เนื่องมาจากการขาดงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมและเพียงพอ อันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ด้วยเหตุนี้ชมรมฯ จึงมีเจตนารมณ์ ที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซ่อม สร้าง ปรับปรุง อาคารเรียนและสาธารณูปโภคที่จำเป็น ให้แก่โรงเรียนในชนบทและถิ่นทุรกันดาร โดยจะใช้ความรู้ความสามารถ และพละกำลังที่มีอยู่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับสังคมเหล่านี้ การดำเนินโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสังคมก็ตาม แต่พวกเราทุกคนทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนของชาติเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับพวกเรา และอยากให้ทุกคนที่มีโอกาสและ มีความพร้อมอยู่แล้ว หันกลับมามองสังคมที่ขาดความพร้อม เช่นเดียวกับพวกเรา เพื่อที่จะให้ทุกสังคมของประเทศเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน

คณะดำเนินงาน
ชมรมอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 5
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

บทนำ


ชมรมอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2543 โดยการรวมกลุ่มกันของนักเรียน นักศึกษา ในคณะช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าต่อตัวเองและสังคม โดยมีคณะครูอาจารย์ให้คำปรึกษา และได้รับการสนับสนุนจากทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชมรมมีเป้าหมายที่จะดำเนินการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การออกค่ายอาสาจึงเกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2543 มีสมาชิกชมรมครั้งแรก 15 คน และได้ตั้งชื่อชมรมตาม แผนกช่างของสมาชิกของชมรมในขณะนั้น โดยใช้ชื่อว่า ชมรมไฟฟ้าอาสาพัฒนา ได้ดำเนินการออกค่าย ณ โรงเรียนสวายพิทยาคม อ.ปรางกู่ จ.ศรีษะเกษ โดยได้รับการประสานจากรายการโรงเรียนของหนู ซึ่งเป็นรายการสารคดีเพื่อเยาวชน ซึ่งขณะได้นั้นแพร่ภาพออกอากาศทางช่อง 5 โดยทางชมรมได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในด้านระบบไฟฟ้า ทำการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ในอาคารเรียนซึ่งก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง
ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการออกค่าย ณ สำนักสงฆ์เขาน้ำซับ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และครั้งที่ 3 ได้ดำเนินการออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดนากระรอก อ.พนัสนิคม จ. ชลบุรี ทั้งสองครั้งได้ดำเนินการ เพื่อปรับปรุง ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนซึ่งมีสภาพเก่าและชำรุด
จนกระทั่งล่าสุดครั้งที่ 4 ได้รับการประสานงานจากสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนภาค 13 ค่ายพนมทวน จึงได้ไปออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคาร อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในครั้งนี้ชมรมได้เข้าไปช่วยเหลือในการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าใหม่ ทั้ง โรงเรียนซึ่งมีสภาพเก่าและชำรุดเสียหาย โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุ จากหน่วยงานต่างๆ และยังได้มีโครงการต่างๆ เข้าไปร่วมในการออกค่ายครั้งนี้ด้วย อาทิ ค่ายศิลปะ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆ และพวกเราที่ไปออกค่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนได้รับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้ทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก
จากการออกค่ายอาสาทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านแสดงให้เห็นการพัฒนาการของชมรมอาสาพัฒนา ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะช่วยเหลือสังคม ด้วยพละกำลังที่เรามีอยู่ กำลังใจจากสังคมรอบข้าง จนทำให้ชมรมของเราได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบันชมรมมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ 2547 นี้เรา มีสมาชิกชมรม จำนวน 32 คน ประกอบด้วยหลายแผนกช่าง โดยได้การสนับสนุนจากคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
และในวันนี้ทางชมรม มีความพร้อมแล้วที่จะดำเนินการออกค่ายอาสาครั้งที่ 5 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเราจะได้เปลี่ยนชื่อจากชมรมไฟฟ้าอาสาพัฒนา มาเป็น ชมรมอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ค่ายอาสาครั้งนี้เราได้ตั้งเป้าไว้ที่จะสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยครั้งนี้ได้ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อออกสำรวจโรงเรียนที่มีความเดือดร้อน และมีความต้องการอาคารเรียน จนกระทั้งได้สำรวจ ณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นี้ และได้รับทราบปัญหาจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งมีเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านแม่หมูลีซอ และหมู่บ้านแม่มาลัย ต้องมาเรียนในโรงเรียนนี้ มีความลำบากในการเดินทางมาเรียนมากเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลบ้าน จึงทำให้เด็กในพื้นที่บางคนไม่มีโอกาสได้เรียน และบางส่วนที่ได้เรียนก็ต้องพักประจำอยู่ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดการอย่างยิ่งสำหรับทางโรงเรียนเนื่องจากเด็กบางคนยังเล็กเกินไปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น และที่สำคัญอย่างยิ่งเด็กในวัยนี้ควรที่ได้รับความอบอุ่น ดูแล จากพ่อและแม่ ทางชมรมจึงได้ร่วมกันปรึกษาหาลือกับทางโรงเรียนอนุบาลบางมะผ้า ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เห็นควรที่จะสร้างอาคารเรียนในขึ้นในระดับชั้น อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจัดว่าเป็นเด็กเล็กอยู่ แล้วจัดครูขึ้นมาสอน ในโรงเรียนที่สร้างขึ้นหมู่บ้าน ซึ่งเรียกว่าห้องเรียนเคลื่อนที่ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแม่หมูลีซอ และหมู่บ้านแม่มาลัย เพื่อแก้ปัญหาจากการเดินทางไกลและเด็กอาจขาดความอบอุ่นถ้าต้องพักค้างประจำที่โรงเรียน

        ด้วยภาระกิจอันสำคัญในการออกค่ายอาสาครั้งนี้ ไม่ได้เฉพาะการสร้างอาคารเรียนเท่านั้น การออกค่ายครั้งนี้ หมายถึง การสร้างโรงเรียนเล็กๆ โรงเรียนหนึ่งที่ ประกอบไปด้วยอาคารเรียน สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ห้องสุขา ลานทำกิจกรรม เสาธง เป็นต้น แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นงานที่หนักหน่วง อุปสรรค ปัญหา การทำงานมีมาก แต่พวกเราทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆ ตรงกันข้างกับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการต่อสู้ มุ่งมั่น และเตรียมพร้อม ฟันฝ่าไปสู่ความมุ่งหวังของพวกเรา ที่จะร่วมกันสานฝันของเด็กๆ ให้มีโรงเรียนเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้
การดำเนินการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลปางมาผ้า หมู่บ้านแม่หมูลีซอ จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งนี้ชมรมฯ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง จึงจำเป็นที่จะต้องรับความร่วมมือในการประสานงาน ความอนุเคราะห์ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งที่อำนวยความสะดวก จากหลายหน่วยงาน และมีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางรับมอบอุปกรณ์ ทางการศึกษาต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนที่ออกค่ายอาสาในครั้งนี้เพื่อให้การออกค่ายอาสาครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ ที่ทางชมรมฯ ได้ตั้งหวังไว้
คณะชมรมอาสาพัฒนาชนบท 47
ชื่อโครงการ ห้องเรียนเคลื่อนที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาพัฒนาชนบทวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 16 ตุลาคม 2547

1.หลักการและเหตุผล


ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดการจัดการศึกษา ในมาตรา 28 วรรคสองได้บัญญัติไว้ว่าสาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาตัวบุคคลให้สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชมรมอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงรวมกลุ่มกันใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาเล่าเรียน โดยใช้เวลาว่างทำประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสังคม ชุมชน ที่ขาดโอกาส ห่างไกลความเจริญ ในการนี้ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นกำลังอันสำคัญของประเทศชาติจึงมีเป้าหมายในการพัฒนา ซ่อม สร้าง ปรับปรุงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เขาเหล่านี้โอกาสทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
หมู่บ้านแม่หมูลีซอ เป็นหมู่บ้านในเขตบริการหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา (ลีซอ) มีบ้านเรือนประมาณ 78 หลังคาเรือนประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ และหาของป่า ในพื้นที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเนื่องจาก บ้านมีระยะทางห่างจากโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ด้วยการคมนาคมที่ไม่สะดวก ถนนหนทางลัดเลาะในป่าเขา โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนถนนจะถูกตัดขาดไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าจึงจัดให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาจากหมู่บ้านแม่หมูลีซอ พักอาศัยประจำที่โรงเรียน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ปกครองบาง
ส่วนไม่ยินยอมส่งบุตรหลานมาเรียนเนื่องจากเห็นว่า
เด็กนักเรียนยังเล็กเกินไปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้และอาจขาดความอบอุ่นอันเนื่องจากยังเยาว์วัยอยู่
จากการออกสำรวจพื้นที่ทำให้ทราบปัญหาดังกล่าว
ทางชมรมอาสาซึ่งได้มีโอกาสประสานงานร่วม
ประชุม กับทางโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ผู้นำชุมชน

และผู้ปกครอง ในพื้นที่หมู่บ้านแม่หมูลีซอ โดยการจัดการหลักจะยังคงอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า แต่จะให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในเขตพื้นที่หมู่บ้านแม่หมูลีซอ สามารถเรียนในโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านได้ไม่ต้องลงไปเรียนในเมืองโดยจะจัดครูขึ้นมาสอนแทนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วจึงจัดส่งนักเรียนลงไปเรียนในโรงเรียนในเมือง ซึ่งเด็กจะโตพอสมควรแล้วที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่เป็นภาระกับทางโรงเรียน
ด้วยเหตุนี้ทางชมรมฯ มีความเห็นร่วมกันที่จะจัดสร้างอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ในเขตพื้นที่หมู่บ้านแม่หมูลีซอ

2. วัตถุประสงค์


2.1 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล
2.2 จัดการขยายการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ที่เน้นให้นักเรียนประกันโอกาสประกันคุณภาพประสิทธิภาพและประกันความปลอดภัย ให้แก่นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน
2.3 เพื่อนักเรียน/นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักเสียสละเพื่อทำประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.4 เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

3. เป้าหมาย


1. สามารถรองรับนักเรียนในหมู่บ้านแม่หมูลีซอ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 80 คน
2. ได้ห้องเรียนมาตรฐาน ขนาด 4 X 6 เมตร จำนวน 4 ห้อง
(อาคารเรียนขนาด 4 X 24 เมตร ) ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง
3. ได้เสาธง , กระดานดำ
4. ได้โต๊ะเรียน-เก้าอี้ จำนวน 80 ชุด
5. ผู้เข้าร่วมออกค่ายอาสา ได้ทำกิจกรรม โครงการ ต่างๆ ร่วมกันกับเด็กนักเรียนในหมู่บ้านจำนวน 80 คน ได้แก่ โครงการค่ายศิลปะ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการอาหารกลางวัน โครงการสอนน้องร้องรำ โครงการอาสาสัมพันธ์ เป็นต้น

4.ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดการออกค่ายอาสา

5. งบประมาณในการดำเนินงาน

แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 จากเงินบำรุงการศึกษา ส่วนกิจกรรม 30,000 บาท
ส่วนที่ 2 จากผู้สนับสนุนภายนอก 500,000 บาท
รายการ ราคา/หน่วย จำนวน รวมเป็นเงิน
1.ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งก่อสร้าง
ได้ แก่
1.1 ฐานราก เสา คาน
1.2 โครงเหล็ก
1.3 กันผนัง
1.4 หลังคา
1.5 ทาสี
1.6 อื่นๆ

2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
1.ค่าอาหาร 30 คน
2.ค่ายานพาหนะ
3.ค่าใช้จ่ายกิจกรรม


3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.โต๊ะ-เก้าอี้
2.กระดานดำ
3.ป้ายโรงเรียน
4.เสาธง

รวมค่าใช้จ่ายประมาณ

528,900 บาท


6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. ได้โรงเรียนเคลื่อนที่ที่สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กในหมู่บ้านแม่หมูลีซอ
2. เด็กนักเรียนในหมู่บ้าน ได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
3. นักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง
6. ได้ห้องเรียนมาตรฐาน ขนาด 4 X 6 เมตร จำนวน 4 ห้อง
(อาคารเรียนขนาด 4 X 24 เมตร ) ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง
7. ได้เสาธง , กระดานดำ ได้โต๊ะเรียน-เก้าอี้ จำนวน 80 ชุด
8. ใช้เป็นสถานที่สาธารณะเพื่อประกอบพิธีสำคัญของทางราชการและชุมชน


7.การประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้ามามีส่วนของผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้าน
2. สังเกตการจัดสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ
3. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของเด็กนักเรียน ชาวบ้าน และทีมงานที่เข้าร่วมออกค่าย

โครงการกิจกรรม ค่ายอาสาสัมพันธ์

นอกจากเป้าหมายของชมรมคือการสร้างอาคารเรียน สาธารณูปโภคที่จำเป็นแล้ว ทางชมรมยังได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันมีคุณค่าที่จะเกิดขึ้นระหว่างเด็กๆ ที่นี่ ชาวบ้าน และทีมงานที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง มิตรภาพ ที่จะเกิดขึ้น ที่มิอาจขวางกั้นด้วยความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี แต่จะหลอมดวงใจรวมเป็นหนึ่งในครั้งนี้ จึงได้จัดโครงการต่างๆ เป็นกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้การออกค่ายครั้งนี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ สมดังปณิธานที่ชมรมมุ่งหวังไว้

1. โครงการค่ายศิลปะ
วัสดุอุปกรณ์ กาว กระดาษสี เศษวัสดุหาได้จากธรรมชาติ กรรไกร มีด คัทเตอร์
วิธีดำเนินการ ตัดกระดาษเป็นแผ่นพับเป็นแผ่นการ์ด โดยให้เด็กได้ใช้วัสดุที่เตรียมมาให้ หรือหาจากในพื้นที่ตัด แปะลงบนกระดาษที่เตรียมมาให้ และเขียนข้อความลงในแผ่นการ์ด

2. โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
วัสดุอุปกรณ์ กระถางต้นไม้ สีน้ำ พู่กัน กล้าไม้
วิธีดำเนินการ ให้เด็กได้ระบายสีในกระถางต้นไม้ ตามจินตนาการของตนเอง และนำไปใส่ดินเพื่อปลูกกล้าไม้ที่เตรียมมาให้ และนำมาเรียงรวมกัน


3. โครงการสอนน้องร้องรำ
วิธีดำเนินการ จัดหาเครื่องดนตรีไทย และสากลอย่างง่ายๆ ให้เด็กได้เล่น ฝึก สัมผัส ให้เด็กได้มีความกล้าในการแสดงออก โดยใช้เครื่องดนตรีและเพลงเป็นสื่อ

4. โครงการอาสาสัมพันธ์
วิธีดำเนินการ แบ่งเด็ก และคาราวานชาวค่าย เป็นกลุ่มแล้วจัดกีฬาแข่ง ร่วมกัน
ได้แก่ กินวิบาก ตักน้ำใส่ขวด ชักคะเย่อ ปิดตาตีไห

5. โครงการอาหารกลางวัน
วิธีดำเนินการ จัดทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก โดยเน้นอาหารที่มีสารไอโอดีนสูง

6. โครงการ “ คืนอำลา อาสาสัมพันธ์”
วิธีดำเนินการ จัดกิจกรรมรอบกองไฟ จัดการแสดง ประจำท้องถิ่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างชาวบ้าน กับชาวชมรมอาสาฯ

 

 

 

 

ประกาศวันที่::: 21 ม.ค. 2549
 

CopyLEFT and Powered By : SOMPHRON BUNRIN : E-mail : noi_24@yahoo.com