|ลงทะเบียนศิษย์เก่า || ค้นหาศิษย์เก่า|

"; //******************************** // Admin สำหรับลบข้อมูล //********************************* $admin="som"; // เปลี่ยนตามใจชอบ //******************************** // แสดงวันที่ เวลา (ภาษไทย) //********************************* $hour = 0; $min = 0; $Year = date("Y")+543; $thaimonth=array("ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.", "พ.ย.","ธ.ค."); // 02:31 $mtime = date("H:i",mktime( date("H")+$hour, date("i")+$min )); // 24 ก.ค. 2545 $mdate = date("j ",mktime( date("H")+$hour, date("i")+$min )). $thaimonth[date("m")-1]." ".$Year; $date_time ="$mdate เวลา :$mtime น."; $sector=array("ช่างยนต์","ช่างกลโรงงาน","ช่างเชื่อม","ช่างไฟฟ้ากำลัง์","ช่างอิเล็กทรอนิกส์","ช่างก่อสร้าง","ช่างสถาปัตยกรรม","ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม","ช่างเครื่องมือวัดฯ","ช่างเขียนแบบเครื่องกล ","ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ ", "ช่างซ่อมบำรุง","ช่างเมคคาทรอนิกส์"); ?>


รายชื่อศิษย์เก่าแผนกวิชา


เจ้าหน้าที่
programWeb & Designed by somphorn bunrin (webmaster) E-mail :: noi_24@yahoo.com