ขั้นตอนการนำผลการเรียน แสดงทาง internet ด้วย ASP

             วิธีการ เตรียมข้อมูล จาก std2003
       1. จากเมนูงานงานวัดผล เลือก คิดเกรดเฉลี่ยสะสม ->คิดทั้งสาขาวิชา

              
       2. คลิกเม้าขวาที่ คิดรวมทั้งหมด จะปรากฎหน้าต่าง คัดลอกข้อมูลแฟ้มผลการเรียน

                    
       3. เลือกไปที่ นร.คนแรกของปีการศึกษา (คลิ๊ก -ใส่ปีที่จะรายงาน เช่น 42 -คลิ๊ก )
       4. record จะเลือกอยู่ที่คนแรกของชั้นปีการศึกษา คลิกที่ ->คิดแยกตามปีการศึกษา

             
       5. โปรแกรมจะแปลงข้อมูล จะได้แฟ้ม tgrade45.dbf(ดูเป็นภาคเรียน) และ grade45.dbf(ดูทุกภาคเรียน)
       6. ทำตามขั้นตอนที่ 3-5 ใหม่โดยใส่ปีการศึกษาต่อไป คือ 46,47
       7. จะได้แฟ้มใหม่ขึ้นมา 6 ตัว คือ tgrade45.dbf, tgrade46.dbf, tgrade47.dbf, grade45.dbf, grade46.dbf, grade47.dbf


              วิธีการ นำข้อมูลเข้า access
       1. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ชื่อ allgrade2.mdb
                                    

       2. นำข้อมูลจาก std2003 เข้าจากเมนู แฟ้ม-รับข้อมูลจากภายนอก-นำเข้า เลือกชนิดแฟ้มเป็น MS Foxpro แล้วเลือกแฟ้ม        tgrade45.dbf, tgrade46.dbf, tgrade47.dbf,grade45.dbf, grade46.dbf, grade47.dbf ครั้งละแฟ้มข้อมูล

                                      

           ถ้าเป็นโปรแกรม office2000 หรือ officeXP จะไม่มี ชนิดแฟ้มแบบ FoxPro ต้องเลือกชนิดแฟ้มแบบ ODBC Databases()

                                     

            เลือก Machine Data Source --> ดับเบิลคลิ๊ก ที่ Visual FoxPro Database --> Browse ไปที่ c:\std2003

              

           

             เลือก แฟ้ม tgrade45.dbf, tgrade46.dbf, tgrade47.dbf,grade45.dbf, grade46.dbf, grade47.dbf --> ตกลง

            
       3. จะได้ allgrade2.mdb ที่มีข้อมูลดังรูป

                            


              การนำข้อมูลไปไว้ที่ webserver ที่เป็น windows
       1. ที่ foder inetpub-wwwroot สร้าง foder ขึ้นมาใหม่ อะไรก็ได้ เพื่อเก็บข้อมูลและ แสดงผล
       2. copy ข้อมูลที่ unzip จาก download ใน web chontech และ allgrade2.mdb ไปไว้ที่
            foder ที่สร้างใหม่

                  

       3. เวลาเรียกใช้ เรียกผ่าน browser
              http://www.yourhost…/grade/endgrade.asp ดูผลการเรียนทั้งหมด
              http://www.yourhost…/grade/semgrade.asp ดูผลการเรียนทีละภาค

      4. แก้ไขชื่อที่แสดงผลหน้าจอโดยใช้ โปรแกรม Notepage เปิดไฟล์ endgrade.asp และ semgrade.asp มาแก้ไขตรงตำแหน่ง ชื่อสถานศึกษา และวันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

       5. การปรับปรุงข้อมูล ไปแปลงข้อมูล grade**.dbf และ tgrade**.dbf จาก std2003 แล้วนำเข้า access แล้วนำมาแทนที่ใน server


BACK       HOME


งานศูนย์ข้อมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (20/06/45)