การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพลังอาชีวะก้าวสู่ thailand 4.0 ครั้งที่ 4 20-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวีดชลบุ  ::: [ 10ครั้ง]
   ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ  ::: [ 112ครั้ง]
   ประกาศ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ::: [ 127ครั้ง]
   เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ VOLUME LICENSE จำนวน ๑ รายการ  ::: [ 115ครั้ง]
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีหารศึกษา 2559  ::: [ 212ครั้ง]
   รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ภารโรง  ::: [ 130ครั้ง]
   ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560  ::: [ 236ครั้ง]
   ประกาศรายชื่อโควต้า (พิเศษ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  ::: [ 202ครั้ง]
   ประกาศรายชื่อโควต้า (พิเศษ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560  ::: [ 175ครั้ง]
   ประกาศรายชื่อโควตา (พิเศษ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560  ::: [ 295ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คู่มือครูชุดกิจกรรม การสอนวิชา ดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104 - 1003 โดยครูเอกศิลป์ ยงทัศนีย์  ::: [ 710ครั้ง]
   รายงาน งานวิจัยของครู ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2557  ::: [ 522ครั้ง]
   constant-เชื่อมต่อระบบ std2011  ::: [ 796ครั้ง]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโปรเจคเตอร์  ::: [ 641ครั้ง]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโปรเจคเตอร์  ::: [ 556ครั้ง]
   การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล13-05-57  ::: [ 636ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจำปี 2556  ::: [ 907ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การสร้าง และ การหาประสิทธิภาพและคุณภาพ ชุดทดลองวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เล็กแบบไฮดรอลิกไดนาโมมิเตอร์” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 982ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทดลองวัดอัตราการไหล ของของไหล โดยใช้มาตรวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่อง 3 มาตรวัด ” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 757ครั้ง]
   เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานปรับอากาศรถยนต์จัดทำโดยนายทนงศักดิ์ ปิ่นคล้าย  ::: [ 896ครั้ง]
   เผยแพร่รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2102-2102 โดยครูชลอ นิ่มเสนาะ  ::: [ 1117ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คู่มือครูชุดการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001 – 0006 โดยครูนงเยาว์ บุญริน  ::: [ 1093ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001-0006 อ.สุมาลี ผ่องผิว  ::: [ 851ครั้ง]
   วิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ  ::: [ 831ครั้ง]
   โครงการพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการ ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษา  ::: [ 1207ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอนวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี(3105-2003) ครูพจน์ อนุกูลเวช  ::: [ 1564ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 อ.ชลอ นิ่มเสนาะ ครูชำนาญการ  ::: [ 1798ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003)นายอภิชาติ อนุกูลเวช  ::: [ 2201ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.สุมาลี ผ่องผิว รหัสวิชา 2001-0006 ชื่อวิชา การเงินส่วนบุคคล  ::: [ 1302ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2206 นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย  ::: [ 1814ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.เอกศิลป์ ยงทัศนีย์ วิชาดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ไฟล์ word  ::: [ 1941ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงาน อ.เอกศิลป์ ยงทัศนีย์ วิชาดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ไฟล์ pdf  ::: [ 1968ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 3000-1304 วิชา การเมืองการปกครองของไทย ครูจินตนา ยงทัศนีย์  ::: [ 1343ครั้ง]
   นักศึกษา ปวส. ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554  ::: [ 1348ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2104-2412 ของครูธนกร ธนบำรุงศักดิ์  ::: [ 2268ครั้ง]
   รายงานการประเมินตนเองครู-54  ::: [ 1974ครั้ง]
   แบบฟอร์ม ปย  ::: [ 1654ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 สอบ Pre-Vnet  ::: [ 1995ครั้ง]
   แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงการระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  ::: [ 2292ครั้ง]
   แนวข้อสอบ V-Net ระดับปวส.  ::: [ 3160ครั้ง]
   แนวข้อสอบ V-Net ระดับปวช.  ::: [ 4196ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2553  ::: [ 1657ครั้ง]
   งาน ITD-สำหรับ...จิตวิทยาความมั่งคง  ::: [ 1558ครั้ง]
   Global Trends _1  ::: [ 1332ครั้ง]
   Global Trends  ::: [ 875ครั้ง]
   ASEAN ECONOMIC COMMUNITY(อบรมพัทยา)  ::: [ 1111ครั้ง]
   แบบ-แผนภูมิบริหาร  ::: [ 1047ครั้ง]
   แบบ-flowchart  ::: [ 1195ครั้ง]
   ตัวอย่างแบบ-ปย2  ::: [ 1028ครั้ง]
   ตัวอย่างแบบ-ปย1  ::: [ 903ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต ของครูวสันต์ บัวทรัพย์  ::: [ 869ครั้ง]
   สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก DOWNLOAD FILE ที่นี่  ::: [ 747ครั้ง]
   ประกาศร้านสหกรณ์ฯ สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน หากไม่มาติดต่อภายใน 1 เดือน ทางร้านสหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีทุนสำรองต่อไป  ::: [ 715ครั้ง]
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ::: [ 1261ครั้ง]
   ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  ::: [ 1327ครั้ง]
   แนวทางในการปฏิบัติขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ::: [ 900ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของครูชัชวาลย์ สุขก้องวารี  ::: [ 1833ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ปี 2552  ::: [ 1090ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาดิจิตอลเทคนิค ของครูสนธยา สุจิณโณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ::: [ 1650ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 ของครูวรกิจ วิริยะเกษามงคล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  ::: [ 1092ครั้ง]
   ผลงานวิจัย เรื่อง รายงานผลการเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่อง การทำเหล็กดัด ฯ -ครูภิญโญ ขำประดิษฐ์  ::: [ 1130ครั้ง]
   คู่มือการบริหารและการปฎิบัติงานตามกรอบภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ::: [ 913ครั้ง]
   รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์2552  ::: [ 784ครั้ง]
   หลักเกณฑ์วิทยฐานะ (ใหม่).pdf  ::: [ 1390ครั้ง]
   ก.ค.ศ. 3.3 สายบริหารการศึกษา.pdf  ::: [ 882ครั้ง]
   ก.ค.ศ. 3.2 สายบริหารสถานศึกษา.pdf  ::: [ 941ครั้ง]
   ก.ค.ศ. 3.1 สายสอน.pdf  ::: [ 1371ครั้ง]
   ก.ค.ศ.3(แบบรายงาน ชนก.).pdf  ::: [ 1039ครั้ง]
   ก.ค.ศ.2 (ด้านที่ 1).pdf  ::: [ 976ครั้ง]
   ก.ค.ศ.1.1(แบบคำขอ ชนพ.-ชชพ.).pdf  ::: [ 862ครั้ง]
   ก.ค.ศ.1 (แบบคำขอ ชนก.).pdf  ::: [ 783ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ปี 2551  ::: [ 968ครั้ง]
   การอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศ อาชีวศึกษา - อีซูซุ  ::: [ 877ครั้ง]
   หลักสูตรฐานสมรรถนะ-เศรษฐกิจพอเพียง  ::: [ 1690ครั้ง]
   หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงานและคุณงามความดี.pdf  ::: [ 1669ครั้ง]
   หลักเกณฑ์วิทยฐานะ 2551.pdf  ::: [ 1642ครั้ง]
   การส่งไฟล์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลงวด 1 ปีงบประมาณ 2552  ::: [ 1159ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนจบการศึกษาปี-2550  ::: [ 1610ครั้ง]
   ผลงานทางวิชาการ - การสร้างต้นแบบและวัดประสิทธิผล ชุดทดลองการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ครูสมชาย กิติศรีวรพันธุ์)  ::: [ 1137ครั้ง]
   ตัวอย่างการนำเสนอmopp 3 หน้า  ::: [ 1359ครั้ง]
   เอกสารประกอบการบรรยายการวางแผนกลยุทธ์Mopp  ::: [ 1236ครั้ง]
   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว.29 กพ. 2551)  ::: [ 1373ครั้ง]
   แบบฟอร์ม วฐ.2 และ วฐ.2/1  ::: [ 2199ครั้ง]
   แบบฟอร์ม วฐ. อศ1  ::: [ 1365ครั้ง]
   รถโดยสารชมงาน ขนาดบรรทุก 36-40 คน สนใจกดดูรายละเอียด  ::: [ 969ครั้ง]
   การรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  ::: [ 2333ครั้ง]
   แบบประเมินชำนาญการ.doc  ::: [ 2155ครั้ง]
   แบบประเมินและคู่มือแบบประเมิน ด้านที่ 2  ::: [ 2051ครั้ง]
   บันทึกหลังการสอนจากครูภิญโญ  ::: [ 2338ครั้ง]
   ตัวอย่างการเขียนแบบเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะแบบวฐ.1  ::: [ 3195ครั้ง]
   แบบเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะแบบวฐ.1 (word)  ::: [ 2332ครั้ง]
   แบบเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะแบบวฐ.1  ::: [ 1963ครั้ง]
   powerpointบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL โดย บริษัท TOT  ::: [ 1836ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวส.(รวม)  ::: [ 2163ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวส.กลุมวิชาเรียนร่วม  ::: [ 1455ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.กิจกรรมหลักสูตร  ::: [ 880ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.กลุ่มวิชาหมวดสามัญ  ::: [ 1188ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ::: [ 1755ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.สาขาวิชาการก่อสร้าง  ::: [ 966ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.สาขาวิชาโลหะการ  ::: [ 889ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.เครื่องกล  ::: [ 991ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  ::: [ 1040ครั้ง]