ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ  ::: [ 22ครั้ง]
   ประกาศ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ::: [ 47ครั้ง]
   เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ แบบ VOLUME LICENSE จำนวน ๑ รายการ  ::: [ 64ครั้ง]
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีหารศึกษา 2559  ::: [ 161ครั้ง]
   รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ภารโรง  ::: [ 82ครั้ง]
   ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560  ::: [ 169ครั้ง]
   ประกาศรายชื่อโควต้า (พิเศษ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  ::: [ 147ครั้ง]
   ประกาศรายชื่อโควต้า (พิเศษ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560  ::: [ 123ครั้ง]
   ประกาศรายชื่อโควตา (พิเศษ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560  ::: [ 233ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คู่มือครูชุดกิจกรรม การสอนวิชา ดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104 - 1003 โดยครูเอกศิลป์ ยงทัศนีย์  ::: [ 653ครั้ง]
   รายงาน งานวิจัยของครู ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียนระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2557  ::: [ 473ครั้ง]
   constant-เชื่อมต่อระบบ std2011  ::: [ 737ครั้ง]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโปรเจคเตอร์  ::: [ 594ครั้ง]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโปรเจคเตอร์  ::: [ 510ครั้ง]
   การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล13-05-57  ::: [ 595ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจำปี 2556  ::: [ 872ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การสร้าง และ การหาประสิทธิภาพและคุณภาพ ชุดทดลองวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เล็กแบบไฮดรอลิกไดนาโมมิเตอร์” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 966ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทดลองวัดอัตราการไหล ของของไหล โดยใช้มาตรวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่อง 3 มาตรวัด ” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 742ครั้ง]
   เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานปรับอากาศรถยนต์จัดทำโดยนายทนงศักดิ์ ปิ่นคล้าย  ::: [ 879ครั้ง]
   เผยแพร่รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2102-2102 โดยครูชลอ นิ่มเสนาะ  ::: [ 1090ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คู่มือครูชุดการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001 – 0006 โดยครูนงเยาว์ บุญริน  ::: [ 1080ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001-0006 อ.สุมาลี ผ่องผิว  ::: [ 834ครั้ง]
   วิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ  ::: [ 821ครั้ง]
   โครงการพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการ ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษา  ::: [ 1190ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอนวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี(3105-2003) ครูพจน์ อนุกูลเวช  ::: [ 1549ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 อ.ชลอ นิ่มเสนาะ ครูชำนาญการ  ::: [ 1776ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003)นายอภิชาติ อนุกูลเวช  ::: [ 2172ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.สุมาลี ผ่องผิว รหัสวิชา 2001-0006 ชื่อวิชา การเงินส่วนบุคคล  ::: [ 1292ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2206 นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย  ::: [ 1799ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.เอกศิลป์ ยงทัศนีย์ วิชาดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ไฟล์ word  ::: [ 1922ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงาน อ.เอกศิลป์ ยงทัศนีย์ วิชาดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ไฟล์ pdf  ::: [ 1939ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 3000-1304 วิชา การเมืองการปกครองของไทย ครูจินตนา ยงทัศนีย์  ::: [ 1335ครั้ง]
   นักศึกษา ปวส. ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554  ::: [ 1333ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2104-2412 ของครูธนกร ธนบำรุงศักดิ์  ::: [ 2253ครั้ง]
   รายงานการประเมินตนเองครู-54  ::: [ 1961ครั้ง]
   แบบฟอร์ม ปย  ::: [ 1639ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียน ปวช. 3 และ ปวส. 2 สอบ Pre-Vnet  ::: [ 1981ครั้ง]
   แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงการระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  ::: [ 2278ครั้ง]
   แนวข้อสอบ V-Net ระดับปวส.  ::: [ 3137ครั้ง]
   แนวข้อสอบ V-Net ระดับปวช.  ::: [ 4169ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2553  ::: [ 1644ครั้ง]
   งาน ITD-สำหรับ...จิตวิทยาความมั่งคง  ::: [ 1547ครั้ง]
   Global Trends _1  ::: [ 1316ครั้ง]
   Global Trends  ::: [ 861ครั้ง]
   ASEAN ECONOMIC COMMUNITY(อบรมพัทยา)  ::: [ 1096ครั้ง]
   แบบ-แผนภูมิบริหาร  ::: [ 1028ครั้ง]
   แบบ-flowchart  ::: [ 1184ครั้ง]
   ตัวอย่างแบบ-ปย2  ::: [ 1014ครั้ง]
   ตัวอย่างแบบ-ปย1  ::: [ 890ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต ของครูวสันต์ บัวทรัพย์  ::: [ 852ครั้ง]
   สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก DOWNLOAD FILE ที่นี่  ::: [ 738ครั้ง]
   ประกาศร้านสหกรณ์ฯ สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน หากไม่มาติดต่อภายใน 1 เดือน ทางร้านสหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีทุนสำรองต่อไป  ::: [ 704ครั้ง]
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ::: [ 1249ครั้ง]
   ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  ::: [ 1309ครั้ง]
   แนวทางในการปฏิบัติขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ::: [ 877ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของครูชัชวาลย์ สุขก้องวารี  ::: [ 1812ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ปี 2552  ::: [ 1074ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาดิจิตอลเทคนิค ของครูสนธยา สุจิณโณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ::: [ 1637ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 ของครูวรกิจ วิริยะเกษามงคล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  ::: [ 1078ครั้ง]
   ผลงานวิจัย เรื่อง รายงานผลการเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่อง การทำเหล็กดัด ฯ -ครูภิญโญ ขำประดิษฐ์  ::: [ 1116ครั้ง]
   คู่มือการบริหารและการปฎิบัติงานตามกรอบภารกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ::: [ 898ครั้ง]
   รายละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์2552  ::: [ 767ครั้ง]
   หลักเกณฑ์วิทยฐานะ (ใหม่).pdf  ::: [ 1371ครั้ง]
   ก.ค.ศ. 3.3 สายบริหารการศึกษา.pdf  ::: [ 869ครั้ง]
   ก.ค.ศ. 3.2 สายบริหารสถานศึกษา.pdf  ::: [ 933ครั้ง]
   ก.ค.ศ. 3.1 สายสอน.pdf  ::: [ 1359ครั้ง]
   ก.ค.ศ.3(แบบรายงาน ชนก.).pdf  ::: [ 1026ครั้ง]
   ก.ค.ศ.2 (ด้านที่ 1).pdf  ::: [ 962ครั้ง]
   ก.ค.ศ.1.1(แบบคำขอ ชนพ.-ชชพ.).pdf  ::: [ 848ครั้ง]
   ก.ค.ศ.1 (แบบคำขอ ชนก.).pdf  ::: [ 770ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนจบการศึกษา ปี 2551  ::: [ 955ครั้ง]
   การอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศ อาชีวศึกษา - อีซูซุ  ::: [ 860ครั้ง]
   หลักสูตรฐานสมรรถนะ-เศรษฐกิจพอเพียง  ::: [ 1676ครั้ง]
   หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงานและคุณงามความดี.pdf  ::: [ 1652ครั้ง]
   หลักเกณฑ์วิทยฐานะ 2551.pdf  ::: [ 1627ครั้ง]
   การส่งไฟล์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลงวด 1 ปีงบประมาณ 2552  ::: [ 1145ครั้ง]
   รายชื่อนักเรียนจบการศึกษาปี-2550  ::: [ 1598ครั้ง]
   ผลงานทางวิชาการ - การสร้างต้นแบบและวัดประสิทธิผล ชุดทดลองการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำ (ครูสมชาย กิติศรีวรพันธุ์)  ::: [ 1121ครั้ง]
   ตัวอย่างการนำเสนอmopp 3 หน้า  ::: [ 1346ครั้ง]
   เอกสารประกอบการบรรยายการวางแผนกลยุทธ์Mopp  ::: [ 1228ครั้ง]
   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลว.29 กพ. 2551)  ::: [ 1358ครั้ง]
   แบบฟอร์ม วฐ.2 และ วฐ.2/1  ::: [ 2184ครั้ง]
   แบบฟอร์ม วฐ. อศ1  ::: [ 1353ครั้ง]
   รถโดยสารชมงาน ขนาดบรรทุก 36-40 คน สนใจกดดูรายละเอียด  ::: [ 947ครั้ง]
   การรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  ::: [ 2315ครั้ง]
   แบบประเมินชำนาญการ.doc  ::: [ 2136ครั้ง]
   แบบประเมินและคู่มือแบบประเมิน ด้านที่ 2  ::: [ 2042ครั้ง]
   บันทึกหลังการสอนจากครูภิญโญ  ::: [ 2326ครั้ง]
   ตัวอย่างการเขียนแบบเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะแบบวฐ.1  ::: [ 3185ครั้ง]
   แบบเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะแบบวฐ.1 (word)  ::: [ 2317ครั้ง]
   แบบเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะแบบวฐ.1  ::: [ 1950ครั้ง]
   powerpointบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL โดย บริษัท TOT  ::: [ 1820ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวส.(รวม)  ::: [ 2153ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวส.กลุมวิชาเรียนร่วม  ::: [ 1440ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.กิจกรรมหลักสูตร  ::: [ 869ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.กลุ่มวิชาหมวดสามัญ  ::: [ 1172ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ::: [ 1732ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.สาขาวิชาการก่อสร้าง  ::: [ 955ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.สาขาวิชาโลหะการ  ::: [ 875ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.เครื่องกล  ::: [ 977ครั้ง]
   คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปวช.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  ::: [ 1028ครั้ง]