ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่ ทำเนียบผู้บริหาร งบประมาณ บุคลากร

     จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
 
ชาย
หญิง
รวม
ปวช.
1,504
130
1,634
ปวส.
673
105
778
รวม
2,177
235
2,412

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภท/สาขาวิชา
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
นักศึกษา
ตกค้าง
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
รวม
ช.
ญ.
รวม
ช.
ญ.
รวม
เครื่องกล
151
-
151
131
-
131
117
-
117
52
451
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
186
7
193
148
1
149
97
-
97
60
544

โลหะการ

32
-
32
18
-
18
31
-
31
15
96

ไฟฟ้ากำลัง

106
4
110-
129
-
129
74
-
74
50
363

อิเล็กทรอนิกส์

94
7
101
96
8
104
82
7
89
45
339

ช่างก่อสร้าง

32
3
35
15
1
16
24
2
26
14
91
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
29
7
36
16
4
20
16 7 23
6
85

ช่างเขียนแบบเครื่องกลฯ

36 6 42 26 2 28 16 3 19
8
97

ช่างเมคคาทรอนิกส์

17
1
18
-
-
-
11
1
12
17
47
รวม
683
30
713
579
16
595
468
20 488
267
2,063

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภท/สาขาวิชา
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ตกค้าง
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
รวม
ช.
ญ.
รวม
ช.
ญ.
รวม
ช่างยนต์
37
-
37
21
-
21 29
-
29
-
87
ช่างกลโรงงาน
10
-
10
-
-
- 17
-
17
18
45

ช่างไฟฟ้ากำลัง

6
-
6 7 - 7 10
-
10
10
33
รวม
53
-
53 28
-
28 56
-
56
28
165

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภท/สาขาวิชา
ปวส.1
ปวส.2
ปวส.(ตกค้าง)
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
รวม
ช.
ญ.
รวม
ช. ญ. รวม
ช่างยนต์
53
-
53 58
-
58 26
-
26
137
ช่างเทคนิคการผลิต 54 2 56 30
-
30 26 1 27
113

ช่างเทคนิคโลหะ

13
-
13
15
-
15 2
-
2
30

ช่างไฟฟ้ากำลัง

48 1 49 49 - 49 20
-
20
118

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

56 6 62 62 1 63 21
-
21
146

ช่างก่อสร้าง

18
-
18 7
-
7 2
-
2
27
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
6 1 7 6 3 9 4 5 9
25
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
24 - 24 56 - 56 27
-
27
107
ช่างเทคนิคการหล่อ
-
-
- - - - 2
-
2
2
ช่างเครื่องมือวัดฯ
-
-
-
-
-
- -
-
-
-

ช่างเขียนแบบเครื่องกลฯ

13
1
14 10 1 11
-
-
-

25

ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 3 18 5 3 8 2 1 3

29

รวม
311 22 333 321
11
332 144 8 152
817

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภท/สาขาวิชา
ปวส.1
ปวส.2
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
รวม
ช.
ญ.
รวม
ช่างยนต์
10
-
10 18
-
18
28
ช่างเทคนิคการผลิต -
-
-
7
-
7
7

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

-
-
-
20
-
20
20

ช่างไฟฟ้ากำลัง

9
-
9 8
-
8
17
รวม
19
-
19
53
-
53
72

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ม.6 ) ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ประเภท/สาขาวิชา
ปวส.1
ปวส.2
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
รวม
ช.
ญ.
รวม
ช่างยนต์
-
-
-
1
-
1
1
ช่างเทคนิคการผลิต
17
2
19
-
-
-
19

ช่างไฟฟ้ากำลัง

11
1
12
20
-
20
32

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

-
-
-
4
-
4
4
รวม
28
3
31
25
-
25
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว
ตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว
 

 

 

 

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28-06-2016 13:25 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & noi_24@yahoo.com