ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา 

|ปีการศึกษา 2550||ปีการศึกษา 2551||ปีการศึกษา 2552||ปีการศึกษา 2553||ปีการศึกษา 2554||ปีการศึกษา 2555|

บทสรุปผู้บริหาร

    ปัจจุบันเป็นปีที่ 72 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   โดยเปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์
          ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้   สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  สาขาวิชา      โลหะการ  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาการก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   อัตรากำลังของสถานศึกษามีดังนี้   ฝ่ายบริหาร 5 คน  ครูประจำการ 110 คน  ครูอัตราจ้าง  24 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน พนักงานราชการ 2 คน  ลูกจ้างประจำ 15 คน ลูกจ้างชั่วคราว 34 คน รวมทั้งสิ้น 191 คน จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เรียนระบบปกติ จำนวน 1,633 คน ระบบทวิภาคี จำนวน 160 คน และระบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 5 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียนระบบปกติ จำนวน  628 คน ระบบทวิภาคี จำนวน 103 คน ระบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 19 คน และม. 6  จำนวน 38 คน รวมทั้งหมด 2,586 คน  (ข้อมูลงานทะเบียนวันที่ 20 มิถุนายน  2551)
        อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน นักศึกษา  เท่ากับ  1  ต่อ  19

 

การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


      วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ในหมวด  6  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  มีสาระบัญญัติกำหนดไว้ในมาตรา  48  ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  6  มาตรฐาน  34  ตัวบ่งชี้  วิทยาลัยฯ  ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละงานเป็นผู้ดำเนินการประเมินเพื่อหาจุดเด่น จุดที่ต้องการพัฒนา  และหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา
จากการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2551 ทั้ง 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ผ่านในระดับดีมี 24 ตัวบ่งชี้  ผ่านในระดับพอใช้มี 8 ตัวบ่งชี้  และปรับปรุงมี 2 ตัวบ่งชี้ 

              ตัวบ่งชี้ที่ผ่านในระดับดีที่น่าสนใจ


มาตรฐานที่ 1        ตัวบ่งชี้ที่ 1     ตัวบ่งชี้ที่ 2     ตัวบ่งชี้ที่ 7     ตัวบ่งชี้ที่ 8 
มาตรฐานที่ 2        ตัวบ่งชี้ที่ 10   ตัวบ่งชี้ที่ 11   ตัวบ่งชี้ที่ 18   ตัวบ่งชี้ที่ 21
มาตรฐานที่ 3        ตัวบ่งชี้ที่ 22   ตัวบ่งชี้ที่ 25   ตัวบ่งชี้ที่ 26 
มาตรฐานที่ 4        ตัวบ่งชี้ที่ 27 
มาตรฐานที่ 5        ตัวบ่งชี้ที่ 29
มาตรฐานที่ 6        ตัวบ่งชี้ที่ 32


               ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับผ่านพอใช้ 


มาตรฐานที่ 1        ตัวบ่งชี้ที่ 4     ตัวบ่งชี้ที่ 9 
มาตรฐานที่ 2      ตัวบ่งชี้ที่ 12   ตัวบ่งชี้ที่ 20


                สำหรับตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับปรับปรุง


มาตรฐานที่ 1        ตัวบ่งชี้ที่ 6 
มาตรฐานที่ 2        ตัวบ่งชี้ที่ 16

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต


                1.     แผนพัฒนาผู้เรียน
-  จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
-  จัดการเรียนการสอนให้เน้น การใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
-  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม
-  ให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


                2.   แผนพัฒนาบุคลากร
-  ส่งเสริมบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
-    ส่งเสริมให้ครูได้จัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

                3.   แผนพัฒนาด้านบริการจัดการ
  -  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
  -  ผสาน ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
  -   นำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร


                4.  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
    -  จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
    -  จัดงบประมาณซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
     -  จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน  ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด ประโยชน์สูงสุด

สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  1. ของบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
  2. ขอความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
  3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยเร่งด่วน คือ

               -  จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อผู้เรียน
               -  ปรับปรุงอาคารสถานที่ และโรงฝึกงานให้เหมาะสม
               -  จัดหาคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน ICT ของวิทยาลัย

 

ปฏิทินการจัดทำรายงานประเมินตนเองและการประกันคุณภาพภายในสภานศึกษาประจำปี 2552

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดปีการศึกษา 2551ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว
ตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว
 

 

 

 

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1-03-2013 14:18 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & noi_24@yahoo.com