|ปีการศึกษา 2550||ปีการศึกษา 2551||ปีการศึกษา 2552||ปีการศึกษา 2553||ปีการศึกษา 2554||ปีการศึกษา 2555|ปีการศึกษา 2556|ปีการศึกษา 2557|

 

บทสรุปผู้บริหาร
               

          ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้เริ่มตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2482  ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา
ในนาม “โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี”  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างชลบุรี” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518  เป็นวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170 โทรศัพท์ 038-485202 Website:  www.chontech.ac.th    
E-mail : chontech@hotmail.com (ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรีประมาณ 21 กิโลเมตร)  มีเนื้อที่จำนวน   94 ไร่  ย้ายมาทำการสอนในที่นี้  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2514  การจัดการเรียนการสอน เปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เพื่อศึกษาต่อในระบบปกติ  ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์   
ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้   สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาการก่อสร้าง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม  สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   อัตรากำลังของสถานศึกษามีดังนี้ ฝ่ายบริหาร 5 คน   ครูประจำการ 104  คน   ครูอัตราจ้าง  35 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างประจำ   16 คน ลูกจ้างชั่วคราว 31  คน รวมทั้งสิ้น  192  คน จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เรียนระบบปกติจำนวน 1,596  คน ระบบทวิภาคีจำนวน  211  คน และระบบเทียบโอนประสบการณ์จำนวน 6  คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรียนระบบปกติจำนวน  567  คน ระบบทวิภาคีจำนวน 118  คน ระบบเทียบโอนประสบการณ์จำนวน 70  คน และม. 6 จำนวน 108  คน  รวมทั้งหมด  2,676  คน  (ข้อมูลงานทะเบียนวันที่ 17  สิงหาคม  2550)
อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน  เท่ากับ  1  ต่อ  19

 

การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ดำเนินการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ในหมวด  6  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  มีสาระบัญญัติกำหนดไว้ในมาตรา  48  ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา   เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2549 ได้ใช้แนวทางมาตรฐานการอาชีวศึกษากำหนด  6  มาตรฐาน  34  ตัวบ่งชี้  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการในแต่ละมาตรฐาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละงานเป็นผู้ดำเนินการ  เพื่อรับทราบจุดเด่น จุดที่ต้องการพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา พอสรุปได้ดังนี้

จุดเด่น/จุดที่ต้องพัฒนา/แนวทางพัฒนาสถานศึกษา

1.  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ประเมิน ในระดับดีและพอใช้  เรียงตามลำดับดังนี้
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ดี

มาตรฐานที่  1ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่  5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ    
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  8  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  10  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มี  การพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  15  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  17  จำนวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  18  จำนวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  20  อัตราส่วนของผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนใน   แต่ละสาขาวิชา
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  21  อัตราส่วนของผู้สอนประจำต่อผู้เรียน
มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  24  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
มาตรฐานที่   3   ตัวบ่งชี้ที่ 25  จำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีในงานอาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
มาตรฐานที่  3    ตัวบ่งชี้ที่   26 จำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่   4  ตัวบ่งชี้ที่  27  จำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
มาตรฐานที่   5  ตัวบ่งชี้ที่ 29  จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนำไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ
มาตรฐานที่   5  ตัวบ่งชี้ที่  30 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้างพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดำเนินการทั้งหมด
มาตรฐานที่   5  ตัวบ่งชี้ที่  31  จำนวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่  34  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่พอใช้


มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  12  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  22  จำนวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  23  จำนวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน
มาตรฐานที่  4   ตัวบ่งชี้ที่  28  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อ        การประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั้งหมด
มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่  32  ระดับคุณภาพการบริหารของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่  33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง เรียงตามลำดับดังนี้


                มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี
มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  6  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  11  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่   13   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  16  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้ที่  19  จำนวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

4.  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต


                4.1 แผนพัฒนาผู้เรียน
4.1.1. จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.1.2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
4.1.3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
4.1.4 .จัดการเรียนการสอนให้เน้น การใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4.1.5. พัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา
4.1.6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทำเป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4.1.7. จัดการดูแลให้ คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจัดบริการการตรวจ
สารเสพติดและการให้ความช่วยเหลือกับผู้เรียน
                4.2 แผนพัฒนาบุคลากรและครู อาจารย์
4.2.1. ส่งเสริมบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
4.2.2. ส่งเสริมให้ครูได้จัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
                4.3 แผนพัฒนาด้านบริการจัดการ
4.3.1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
4.3.2. ผสาน ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่มี
ส่วนในการจัดการศึกษา
4.3.3. ทำระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

                4.4  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
4.4.1. จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
4.4.2. จัดงบประมาณซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
4.4.3. จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน    ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์อันสูงสุด
4.4.4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแผนการ บริการวิชาชีพที่กำหนด

5. สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                        ด้านงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา และครุภัณฑ์ต่างฯ
        
6. สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยเร่งด่วน คือ
                         6.1.จัดสรรงบประมาณด้านวิชาการอย่างเหมาะสม
6.2 จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อผู้เรียน
6.3. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และโรงฝึกงานให้เหมาะสม
6.4. จัดหาคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน ICT ของวิทยาลัย

 

 


งานประกันคุณภาพ ..วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี