จรรยาบรรณ

................

1. พึงหาโอกาสเรียนรู้ให้เข้าใจวิธีการใช้เหตุผลและขอบเขตของเหตุผลโดยเร็วที่สุด
....ตามระดับของวัย
2. พึงยอมรับทุกอย่างด้วยเหตุผล พึงรับพิจารณาความคิดทุกอย่างที่มีเหตุผลด้วยความเคารพ
....แม้ตนเองจะยังไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนั้น
3. พึงเคารพความคิดที่มีเหตุผลของตนเอง และของคนอื่นทุกคน ในทางปฏิบัติพึงหาทาง
....ประนีประนอมความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อหาทางสายกลาง ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องได้บ้างเสียบ้าง
4. พึงถือว่าการเรียนมิใช่เป็นการกอบโกยหาวิธีได้เปรียบคนอื่นในสังคม แต่การเรียนคือ
....การสร้างบุคลิกภาพ จึงไม่พึงแข่งขันและกีดกันซึ่งกันและกัน
5. พึงถือว่าชีวิตในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริง ไม่ใช่ชีวิตชั่วคราวในรถโดยสาร
6. พึงสร้างสังคมในสถานศึกษาให้เป็นสังคมในอุดมการณ์ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ให้
....เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
7. พึงมีความสุจริตในการทำการบ้าน และในการสอบ
8. พึงถือว่าเกียรติอยู่เหนือผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
9. พึงฝึกน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขันทุกประเภท
10. พึงให้เกียรติครูและเพื่อนเสมอ
11. นับถือว่าสิทธิจะต้องแลกเปลี่ยนกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
12. คิดดี ทำดี พูดดี


..........................

Design Web โดย... งานศูนย์ข้อมูลฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 205 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร.038-443066 Fax : 038-443701
THAILAND