กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
<<....>>


.........................เพื่อตอบสนองการผลิตกำลังคนระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิคให้เป็นไปตามความต้องการของ
............ตลาดแรงงาน นโยบายกรมอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ กองวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งมีหน้าที่และ
............ความรับผิดชอบในการติดตามดูแล การผลิตกำลังคนดังกล่าว จึงกำหนดเป้าหมายของการผลิตกำลังคน
............ให้ได้แนวทางตามคุณลักษณะช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้


1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในทุกสังคมที่ดีได้อย่างเต็ม

.....ภาคภูมิ
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในสังคม
....ปัจจุบัน ได้แก่
........3.1 มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
........3.2 มีความสนใจด้านวัฒนธรรมไทยหรือศิลปะและวรรณกรรม
........3.3 มีความสามารถในการเล่นกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่ง
........3.4 มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ

4. มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ

...........................เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามคุณลักษณะช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่พึงประสงค์นี้
...............ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าคณะวิชา
...............หัวหน้าแผนกวิชา ครู-อาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาทุกคน ที่จะร่วมกันจัดระบบการเรียนการสอน
...............การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Design Web โดย... งานศูนย์ข้อมูลฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 205 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร.038-443066 Fax : 038-443701
THAILAND