การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
DVT

 

 

(Dual Vocational Traoning)

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ระบบทวิภาคี DVT

              การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training - DVT)
     คือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
     เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา
     ออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ มีทักษะฝีมือตรงความต้องการของ
     ตลาดแรงงาน
              คำว่า "ระบบทวิภาคี" คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
     มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมากกว่าระบบปกติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียน
     รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
     โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
     วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาระบบปกติ

 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาระบบทวิภาคี

     1. ความชำนาญจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีความรู้ทางด้านวิชาการ
         จากสถานศึกษา
     2. เงินค่าเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัดให้
     3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษา
     4. ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ
     5. โอกาสในการทำงานหรือศึกษาต่อ


การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ปีการศึกษา 2547

          วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2547
     ดังนี้

           1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
               ใช้เวลาศึกษา 3 ปี หรือ 6 ภาคเรียน
               ภาคเรียนที่ 1-2 และภาคเรียนที่ 6 เรียนทฤษฎีและปฏิบัติพื้นฐานในสถานศึกษา
               ภาคเรียนที่ 3-5 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเรียนที่สถานศึกษาทุกวันจันทร์

     สาขาที่เปิดสอน
               1. สาขาวิชาช่างยนต์
               2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
               3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
               วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ใช้เวลาศึกษา 2 ปี หรือ 4 ภาคเรียน
                ภาคเรียนที่ 1-2 เรียนทฤษฎีและปฏิบัติพื้นฐานในสถานศึกษา
                ภาคเรียนที่ 3-4 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและเรียนที่สถานศึกษาทุกวันจันทร์

      สาขาที่เปิดสอน
               1. สาขาวิชาช่างยนต์
               2. สาชาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
               3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
               4. สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 205 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
 โทรศัพท์ 0-3844-3207 , 0-3844-3066 ต่อ 166
 โทรสาร 0-3844-3701