รหัสประเภทวิชาและสาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                      รหัสประเภทวิชา ให้ใช้รหัส ดังนี้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2538
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545

   1   แทน   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
   2   แทน   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   3   แทน   ประเภทวิชาศิลปกรรม
   4   แทน   ประเภทวิชาคหกรรม
   5   แทน   ประเภทวิชาเกษตรกรรม
   6   แทน   ประเภทวิชาประมง
   7   แทน   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

  1   แทน   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  2   แทน   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
  3   แทน   ประเภทวิชาศิลปกรรม
  4   แทน   ประเภทวิชาคหกรรม
  5   แทน   ประเภทวิชาเกษตรกรรม
  6   แทน   ประเภทวิชาประมง
  7   แทน   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  8   แทน   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


กำหนดรหัสสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2538 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545

           ให้ใช้รหัสดังต่อไปนี้

  ลำดับที่  
ประเภทวิชา
ปวช. พ.ศ. 2538
ปวช. พ.ศ. 2545

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01  แทน สาขาวิชาช่างยนต์
 02  แทน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 03  แทน สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
 04  แทน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 05  แทน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 06  แทน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 07  แทน สาขาวิชาช่างเคหภัณฑ์
 08  แทน สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตฯ
 09  แทน สาขาวิชาช่างสำรวจ
 10  แทน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 11  แทน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 12  แทน สาขาวิชาช่างพิมพ์
 13  แทน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
 14  แทน สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
 15  แทน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 16  แทน สาขาวิชาช่างเทคนิคแวนตาและเลนส์
 17  แทน สาขาวิชาช่างต่อเรือ
 18                            -
 19  แทน สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

 01  แทน สาขาวิชาเครื่องกล
 02  แทน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 03  แทน สาขาวิชาโลหะการ
 04  แทน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กฯ
 05                -
 06  แทน สาขาวิชาการก่อสร้าง
 07  แทน สาขาวิชาการพิมพ์
 08  แทน สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 09  แทน สาขาวิชาการต่อเรือ 

 

 

 

 

2.

 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ

 

 

 01  แทน สาขาวิชาพาณิชยกรรม
 02  แทน สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 03  แทน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 04  แทน สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และ
                สิ่งพิมพ์

 01  แทน สาขาวิชาพาณิชยกรรม

 


3.

 

 

 

 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 01  แทน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 02  แทน สาขาวิชาการออกแบบ
 03  แทน สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
 04  แทน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 05  แทน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
 06  แทน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
                และวีดีทัศน์
 07  แทน สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
 08  แทน สาขาวิชาวิทยาการการเจียระไน
                อัญมณี
 09  แทน สาขาวิชาช่างทองหลวง

 01  แทน สาขาวิชาศิลปกรรม

 

 

 

 

 

4.

ประเภทวิชาคหกรรม

 01  แทน สาขาวิชาคหกรรม
 02  แทน สาขาวิชาการโรงแรม

 01  แทน สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 02  แทน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 03  แทน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

5.

 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 

 01  แทน สาขาวิชาเกษตรกรรม
 02  แทน สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี

 

 01  แทน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

6.

 

ประเภทวิชาประมง

 

 

 01  แทน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 02  แทน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 03  แทน สาขาวิชาประมงทะเล
 04  แทน สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

 01  แทน สาขาวิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 02  แทน สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

 

7.

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

 

 01  แทน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 02  แทน สาขาวิชาการโรงแรม
 03  แทน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
                บริการ

 01  แทน สาขาวิชาการโรงแรมและการ
                ท่องเที่ยว

 

8.

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ

 

 

 01  แทน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
 02  แทน สาขาวิชาการสิ่งทอ
 03  แทน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
                สำเร็จรูป

การแบ่งระดับหลักสูตรการศึกษา ใช้หมายเลขดังนี้
                      1     แทน       ระยะสั้น
                      2     แทน       ระดับ ปวช.
                      3     แทน       ระดับ ปวส.
                      4     แทน       ระดับ ปทส.