ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา         
กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปวช.๒ ปวช.๓ ปวส.๑ ปวส.๒ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านบึง วันที่ ๒-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘
ตรวจสภาพ
นักศึกษา ระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๕๘ เวลา๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น.
ปวช.๒ ทุกแผนกวิชา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๐.๐๐น.
ปวช.๓ ทุกแผนกวิชา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๕๘ เวลา ๑๓ .๐๐น. - ๑๔.๐๐น.
ปวส.๒ ทุกแผนกวิชา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๔.๐๐น.
ลงทะเบียน
นักศึกษา ระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๕๘ เวลา๐๙.๐๐น.-๑๒.๐๐น
ปวช.๒ ทุกแผนกวิชา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๕๘ เวลา๐๙.๐๐น.-๑๒.๐๐น
ปวช.๓ ทุกแผนกวิชา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๕๘ เวลา ๑๓ .๐๐น. - ๑๕.๐๐น.
ปวส.๒ ทุกแผนกวิชา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๕.๐๐น.
 
วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ลงทะเบียนล่าช้า(ไม่มาลงตามกำหนด)
วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ลงเรียนเก็บ ลงซ้ำ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลงทะเบียนของนักเรียน Pre-Ved และเป็นวันสุดท้ายของการ ถอนรายวิชา
     
ประชุมผู้ปกครอง ปวช.๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๕๘ เวลา๐๘.๓๐น.
ประชุมผู้ปกครอง ปวช.๓ และปวส.๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๕๘ เวลา๑๓.๐๐น.

 

ประกาศ  22 พ.ค. 2558 [อ่าน4 ครั้ง]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หน่วยงานหรือแผนกต่างๆต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์โปรดแจ้งงานประชาสัมพันธ์ ส่งFile Word พร้อมรูปภาพประกอบ
หรือส่ง e-mail มาที่ noi_24@yahoo.com


   

 
  วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการอาชีพและบริการสังคม

  อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต

  เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

โปรแกรม ศธ.02

พันธกิจของวิทยาลัย

1.  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง  และ
มีความรู้คู่คุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี  และเป็นคนดีของสังคม
2.  สนับสนุนการศึกษานอกระบบ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่
ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้
หลักสูตรระยะสั้น / การเรียนแบบเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต
/ โครงการฝึกอบรม วิชาชีพสำหรับเยาวชน ผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดจนนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้
3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา
และหรือผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ ต้องการของ
สถานประกอบการ
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่ทันต่อความ
ก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5.  สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
6.  สนับสนุน ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำสื่อและ นวัตกรรมการสอน

 

     

วัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย...คือการจัดการศึกษาเพื่อมุ่ง
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน..มีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาชีพ...
สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐาน
ความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม โดยวิทยาลัยได้
ยึดแนวปฏิบัติ ตามปรัชญาของวิทยาลัย .คือ"ทักษะเยี่ยม.....เปี่ยมคุณธรรม.....ล้ำเลิศวิชา"


 ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 205 หมู่ 3 ถนน บ้านบึง - แกลง ก.ม. 2 ตำบล
หนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัย
เทคนิค ชลบุรี คือ "โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี"
( 1 สิงหาคม 2482-2498 ) ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างชลบุรี"

>>>อ่านต่อ


 ข้อมูลบุคลากร /อาคารสถานที่

รายละเอียดข้อมูลของบุคลากร จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลของอาคารสถานที่

>>>อ่านต่อ

 


 

แผนกช่างยนต์
แผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อม
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกช่างสถาปัตยกรรม
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกช่างเครื่องมือวัดฯ
แผนกช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงใหม่แก้อ่านภาษาไทยไม่ได้

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สอบราคาซื้อ วัสดุฝึกแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  ::: [ 4ครั้ง]
   สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา  ::: [ 147ครั้ง]
   สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ::: [ 115ครั้ง]
 


ติดต่องานพัสดุ 038-485202 ต่อ 156

 

   constant-เชื่อมต่อระบบ std2011  ::: [ 326ครั้ง]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโปรเจคเตอร์  ::: [ 268ครั้ง]
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโปรเจคเตอร์  ::: [ 215ครั้ง]
   การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล13-05-57  ::: [ 297ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจำปี 2556  ::: [ 468ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การสร้าง และ การหาประสิทธิภาพและคุณภาพ ชุดทดลองวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เล็กแบบไฮดรอลิกไดนาโมมิเตอร์” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 532ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทดลองวัดอัตราการไหล ของของไหล โดยใช้มาตรวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่อง 3 มาตรวัด ” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 429ครั้ง]
   เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานปรับอากาศรถยนต์จัดทำโดยนายทนงศักดิ์ ปิ่นคล้าย  ::: [ 509ครั้ง]
   เผยแพร่รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2102-2102 โดยครูชลอ นิ่มเสนาะ  ::: [ 617ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คู่มือครูชุดการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001 – 0006 โดยครูนงเยาว์ บุญริน  ::: [ 805ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001-0006 อ.สุมาลี ผ่องผิว  ::: [ 550ครั้ง]
   วิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ  ::: [ 530ครั้ง]
   โครงการพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการ ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษา  ::: [ 944ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอนวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี(3105-2003) ครูพจน์ อนุกูลเวช  ::: [ 1181ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 อ.ชลอ นิ่มเสนาะ ครูชำนาญการ  ::: [ 1405ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003)นายอภิชาติ อนุกูลเวช  ::: [ 1681ครั้ง]

 

 


ผลงานวิจัยของครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประจำปีการศึกษา 2555
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน [12-14 ธ.ค. 2555]
ไฟล์ Excel การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ประกอบการอบรม [12-14 ธ.ค. 2555]
แบบประเมินตนเองSAR ของแต่ละแผนก 2553
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่อใบอณุญาตประกอบวิชาชีพครู
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระเบียบบ้านพัก
บรรยาย KM วันที่ 28-29 มีค. 2549
คู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข 2548
เรียนฟรี มีรายได้วันละ 200 บาท สนใจ อ่านรายละเอียด
รหัสประเภทวิชาและสาขาวิชาใหม่ หลักสูตร ปี 2545
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา
จรรยาบรรณของนักเรียนนักศึกษา
มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(pdf file)
download แบบฟอร์ม วฐ.(พ)1/1 ....pfd.....word....
download แบบฟอร์ม วฐ.(พ)1/2 ....pfd.....word....
download แบบฟอร์ม วฐ.1 และ วฐ.2
ตัวอย่าง แนวทางการเขียนรายงาน ข้อ3 ของ วฐ.2 (ปรับให้เหลือ 3-5 หน้า)....pdf
ตัวอย่าง แนวทางการเขียนรายงาน ข้อ3 ของ วฐ.2 (ปรับให้เหลือ 3-5 หน้า)....word
มาตรฐานตำแหน่ง-วิทยฐานะคร
ตัวอย่างการเขียน วฐ.1 และ วฐ.2 .....word
แบบฟอร์ม วฐ.3
ไฟล์เสียงการบรรยาย การเขียน วิทยฐานะ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริธรรมของข้าราชการ
ปก วิทยฐานะ
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551] ชุดการสอนวิชาโครงการ
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551] ผลงานวิจัย
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551] ผลงานวิชาการ รายงานพัฒนาชุดการสอน
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551 ] ตัวอย่าง วฐ. 2-1
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551 ] 4 ไฟล์ ด้านบนในรูปแบบ word document

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว

 

 

http://www.vec.go.th/

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ


 

CTC Radio FM 100.75 Mhz
tel: 0-3848-5203

 

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ9-05-2015 9:28 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & noi_24@yahoo.com
จำนวนเข้าชม 099356 ครั้ง ขณะนี้มีคนกำลังเปิดดูเว็บเพจนี้อยู่ทั้งสิ้น 4 คน