ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา         
 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้านักการภารโรง

 
 

กำหนดการสำหรับนักศึกษา ใหม่

ที่

วัน-เดือน-ปี

รายการ

หมายเหตุ

1

16 พ.ค. 2557

ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน ปวช.

8.00-12.00น.

2

16 พ.ค. 2557

ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษา ปวส.

13.00-15.00น.

     

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2557

ที่

วัน-เดือน-ปี

รายการ

หมายเหตุ

1

12 พ.ค.57

รับบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียน ทวิภาคีทุกชั้นป

9.00-12.00 น.

รับบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียน ปวส.2 13.00-15.00 น.
2 14 พ.ค.57 รับบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียน ปวช.2 9.00-12.00 น.
รับบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียน ปวช.3 13.00-15.00 น.

2

19 พ.ค. 57

เปิดภาคเรียน 1/2557

 

3 22-23 พ.ค.57 ลงทะเบียนล่าช้า(นักศึกษาปกติ)  
4 26-27 พ.ค.57 ลงทะเบียนตกค้าง(นักศึกษาเก่า) และลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา  
5 28 พ.ค.57 ลงทะเบียนนักศึกษา Pre-VED  

6

30 พ.ค.57

วันสุดท้ายลงทะเบียนรักษาภาพฯ

 

สรุปค่าใช้จ่ายลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2557

 

 

 

ประกาศ  2 เม.ย. 2557 [อ่าน255 ครั้ง]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ  1 เม.ย. 2557 [อ่าน104 ครั้ง]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ  31 มี.ค. 2557 [อ่าน118 ครั้ง]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หน่วยงานหรือแผนกต่างๆต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์โปรดแจ้งงานประชาสัมพันธ์ ส่งFile Word พร้อมรูปภาพประกอบ
หรือส่ง e-mail มาที่ noi_24@yahoo.com


   

 
  วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

           
 เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนตั้งแต่ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้มีคุณภาพตามาตรฐาน สากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ

 


พันธกิจของวิทยาลัย

1.  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม มีบุคลิกที่ดีและเป็นคนดีของสังคม

2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับเยาวชน ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้

3.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและ
หรือผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความ
สามารถที่เป็นเลิศทาง วิชาการที่ทันต่อความก้าวหน้าทาง อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

5. สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

6. สนับสนุน ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำสื่อและนวัตกรรมการสอน

 

     

วัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย...คือการจัดการศึกษาเพื่อมุ่ง
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน..มีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาชีพ...
สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐาน
ความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม โดยวิทยาลัยได
้ยึดแนวปฏิบัติ ตามปรัชญาของวิทยาลัย .คือ"ทักษะเยี่ยม.....เปี่ยมคุณธรรม.....ล้ำเลิศวิชา"


 ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 205 หมู่ 3 ถนน บ้านบึง - แกลง ก.ม. 2 ตำบล
หนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัย
เทคนิค ชลบุรี คือ "โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี"
( 1 สิงหาคม 2482-2498 ) ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างชลบุรี"

>>>อ่านต่อ


 ข้อมูลบุคลากร /อาคารสถานที่

รายละเอียดข้อมูลของบุคลากร จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลของอาคารสถานที่

>>>อ่านต่อ

 


 

แผนกช่างยนต์
แผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อม
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกช่างสถาปัตยกรรม
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกช่างเครื่องมือวัดฯ
แผนกช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงใหม่แก้อ่านภาษาไทยไม่ได้

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 btu จำนวน 7 เครื่อง  ::: [ 113ครั้ง]
   เชิญร่วมพิจารณ์ร่างรายละเอียดครุภัณฑ์(โต๊ะเอนกประสงค์)  ::: [ 108ครั้ง]
   เชิญร่วมพิจารณ์ร่างรายละเอียดครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)  ::: [ 100ครั้ง]
 


ติดต่องานพัสดุ 038-485202 ต่อ 156

 

   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การสร้าง และ การหาประสิทธิภาพและคุณภาพ ชุดทดลองวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เล็กแบบไฮดรอลิกไดนาโมมิเตอร์” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 48ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทดลองวัดอัตราการไหล ของของไหล โดยใช้มาตรวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่อง 3 มาตรวัด ” จัดทำโดย ครูอุกฤษฏ์ วีรวานิช  ::: [ 48ครั้ง]
   เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานปรับอากาศรถยนต์จัดทำโดยนายทนงศักดิ์ ปิ่นคล้าย  ::: [ 99ครั้ง]
   เผยแพร่รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2102-2102 โดยครูชลอ นิ่มเสนาะ  ::: [ 114ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คู่มือครูชุดการสอนแบบบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001 – 0006 โดยครูนงเยาว์ บุญริน  ::: [ 430ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาการเงินส่วนบุคคล รหัส 2001-0006 อ.สุมาลี ผ่องผิว  ::: [ 211ครั้ง]
   วิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ  ::: [ 191ครั้ง]
   โครงการพัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการ ระบบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของสถานศึกษา  ::: [ 652ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอนวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี(3105-2003) ครูพจน์ อนุกูลเวช  ::: [ 759ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2102-2102 อ.ชลอ นิ่มเสนาะ ครูชำนาญการ  ::: [ 901ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2100-1003)นายอภิชาติ อนุกูลเวช  ::: [ 1072ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.สุมาลี ผ่องผิว รหัสวิชา 2001-0006 ชื่อวิชา การเงินส่วนบุคคล  ::: [ 973ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชา วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 2104-2206 นายวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย  ::: [ 1250ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.เอกศิลป์ ยงทัศนีย์ วิชาดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ไฟล์ word  ::: [ 1338ครั้ง]
   เผยแพร่ผลงาน อ.เอกศิลป์ ยงทัศนีย์ วิชาดิจิตอลประยุกต์ รหัสวิชา 3104-1003 ไฟล์ pdf  ::: [ 1339ครั้ง]
   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 3000-1304 วิชา การเมืองการปกครองของไทย ครูจินตนา ยงทัศนีย์  ::: [ 1098ครั้ง]

 

 


ผลงานวิจัยของครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประจำปีการศึกษา 2555
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน [12-14 ธ.ค. 2555]
ไฟล์ Excel การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ประกอบการอบรม [12-14 ธ.ค. 2555]
แบบประเมินตนเองSAR ของแต่ละแผนก 2553
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่อใบอณุญาตประกอบวิชาชีพครู
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระเบียบบ้านพัก
บรรยาย KM วันที่ 28-29 มีค. 2549
คู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข 2548
เรียนฟรี มีรายได้วันละ 200 บาท สนใจ อ่านรายละเอียด
รหัสประเภทวิชาและสาขาวิชาใหม่ หลักสูตร ปี 2545
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา
จรรยาบรรณของนักเรียนนักศึกษา
มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(pdf file)
download แบบฟอร์ม วฐ.(พ)1/1 ....pfd.....word....
download แบบฟอร์ม วฐ.(พ)1/2 ....pfd.....word....
download แบบฟอร์ม วฐ.1 และ วฐ.2
ตัวอย่าง แนวทางการเขียนรายงาน ข้อ3 ของ วฐ.2 (ปรับให้เหลือ 3-5 หน้า)....pdf
ตัวอย่าง แนวทางการเขียนรายงาน ข้อ3 ของ วฐ.2 (ปรับให้เหลือ 3-5 หน้า)....word
มาตรฐานตำแหน่ง-วิทยฐานะคร
ตัวอย่างการเขียน วฐ.1 และ วฐ.2 .....word
แบบฟอร์ม วฐ.3
ไฟล์เสียงการบรรยาย การเขียน วิทยฐานะ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริธรรมของข้าราชการ
ปก วิทยฐานะ
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551] ชุดการสอนวิชาโครงการ
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551] ผลงานวิจัย
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551] ผลงานวิชาการ รายงานพัฒนาชุดการสอน
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551 ] ตัวอย่าง วฐ. 2-1
[อบรมพัฒนาหลักสูตร 19-21 มี.ค. 2551 ] 4 ไฟล์ ด้านบนในรูปแบบ word document

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัวตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว

 

 

http://www.vec.go.th/

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ


CTC Radio FM 100.75 Mhz
tel: 0-3848-5203

 

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ22-04-2014 14:50 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & noi_24@yahoo.com
จำนวนเข้าชม 073457 ครั้ง ขณะนี้มีคนกำลังเปิดดูเว็บเพจนี้อยู่ทั้งสิ้น 5 คน