ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สมัคร 10-21 มิ.ย. 62
 

 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการอาชีพและบริการสังคม

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต


เอกลักษณ์

ส่งเสริมอาชีพสู่สังคม

พันธกิจของวิทยาลัยฯ

1. มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง และมีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนดีของสังคม
2. สนับสนุนหลักสูตรนอกระบบ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. และ ปวส
โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรเทียบโอน / สะสมหน่วยกิต / หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับเยาวชน
ผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและหรือผลิตกําลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการที่ทันต
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการทํางาน
และใช้ในชีวิตประจําวัน
5. สนับสนุนบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. สนับสนุน ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการสอน


วัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย...คือการจัดการศึกษาเพื่อมุ่ง
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน..มีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาชีพ...
สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐาน
ความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม โดยวิทยาลัยได้
ยึดแนวปฏิบัติ ตามปรัชญาของวิทยาลัย .คือ"ทักษะเยี่ยม.....เปี่ยมคุณธรรม.....ล้ำเลิศวิชา"


ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 94 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 205 หมู่ 3 ถนน บ้านบึง - แกลง ก.ม. 2 ตำบล
หนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัย
เทคนิค ชลบุรี คือ "โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี"
( 1 สิงหาคม 2482-2498 ) ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างชลบุรี"

>>>อ่านต่อ

 


ข้อมูลบุคลากร /อาคารสถานที่

รายละเอียดข้อมูลของบุคลากร จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลของอาคารสถานที่

>>>อ่านต่อ

 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรีนี้วิทยาลัยฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

>>>อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศประกวดราคจัดซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
ขนาด ไม่น้อยกว่า1000kN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติ
ทางกล ของวัสดุขนาดไม่น้อยกว่า 1000kN

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ การศึกษาเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุขนาดไม่น้อยกว่า 1000kN
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุขนาดไม่น้อยกว่า 1000kN
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฦึกงานช่าง เทคนิคการหล่อ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภับควบคู่วินัยจราจร ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาเทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางรางและสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่ง
ทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การ
ศึกษา สาขาเทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง และสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๓

ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การ
ศึกษา สาขาเทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง และสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๒
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สาขาเทคนิคเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง และสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ ๑
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 


 
แบบฟอร์มโครงการ [ ไฟล์ word .doc ] / [ ไฟล์ PDF ]
แบบรายงาน วฐ.2
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนสายงานการสอน(ว.6)
แบบแจ้งผลแก้-0-วท.ชลบุรี-สำหรับครูู
แบบแจ้งผลการแก้-ม.ส.-วท.ชลบุรี-สำหรับครู
แบบฟอร์มโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายสผ.1-5 (word)
แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 62
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ของ สอศ.
แผนการสอนบูรณาการ
บันทึกหลังสอน
คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บันทึกรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง(งานพัสดุ)
จัดซื้อแผนก(งานพัสดุ)
แบบรายละเอียดแนบรายงานขอซื้อขอจ้าง-60ก(งานพัสดุ)
ฟอร์ม-บันทึกข้อความก(งานพัสดุ)
แก้ไข report 59 ศธ.02 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ประกาศ-ราชกิจจานุเบกษา-หลักสูตร-ปวช-2556
ประกาศ-ราชกิจจานุเบกษา-หลักสูตร-ปวส.-2557
ผลงานวิจัยของครู วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีประจำปีการศึกษา 2555
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน [12-14 ธ.ค. 2555]
ไฟล์ Excel การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ประกอบการอบรม [12-14 ธ.ค. 2555]
แบบประเมินตนเองSAR ของแต่ละแผนก 2553
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่อใบอณุญาตประกอบวิชาชีพครู
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระเบียบบ้านพัก
บรรยาย KM วันที่ 28-29 มีค. 2549
คู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข 2548
เรียนฟรี มีรายได้วันละ 200 บาท สนใจ อ่านรายละเอียด
รหัสประเภทวิชาและสาขาวิชาใหม่ หลักสูตร ปี 2545
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา
จรรยาบรรณของนักเรียนนักศึกษา
มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา
โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(pdf file) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว

 

 

 

http://www.vec.go.th/

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ


 

CTC Radio FM 100.75 Mhz
tel: 0-3848-5203

 

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ3-04-2019 16:10 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 8.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & intro.ctc@gmail.com
จำนวนเข้าชม 006557 ครั้ง ขณะนี้มีคนกำลังเปิดดูเว็บเพจนี้อยู่ทั้งสิ้น1คน